MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 

Péče o nehojící se ránu

Incidence nehojících se ran dosahuje v Evropě 2-3%. S ohledem na etiologii je problematika nehojících se ran považována za multifaktoriální problém. Proto je nezbytné, aby bylo k léčbě ran přistupováno kauzálně (s důrazem na léčbu základní příčiny ulcerace), komplexně (s ohledem na možný dopad poruch hojení na další tělesné systémy, psychiku a kvalitu života pacienta, včetně symptomatické léčby stavů, jejichž příčinu nelze primárně odstranit), interdisciplinárně (se zřetelem na začlenění specialistů různých odborností do procesu léčby), meziprofesně (s ohledem na potřebu těsné spolupráce lékaře a ostatních nelékařských odborností zapojených do léčebného procesu). Základním axiomem péče o pacienty je dbát na dodržování preventivních opatření. Proto chceme-li působit proti určitému jevu, musíme jej znát, znát také postupy, které vedou k identifikaci a následnému ovlivnění. Cílem tohoto algoritmu je seznámit řešitele se základními informacemi péče a léčby nehojících se ran v ošetřovatelské péči. 

Autor: Mgr. Březovská Michaela,

Instituce: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská disciplína: Akutní medicína

Klíčová slova: chronická rána | rizikové faktory | management hojení ran | ošetřovatelská péče

Vzdělávací úroveň: Základní úroveň | Pokročilá úroveň

Incidence nehojících se ran dosahuje v Evropě 2-3%. S ohledem na etiologii je problematika nehojících se ran považována za multifaktoriální problém. Proto je nezbytné, aby bylo k léčbě ran přistupováno kauzálně (s důrazem na léčbu základní příčiny ulcerace), komplexně (s ohledem na možný dopad poruch hojení na další tělesné systémy, psychiku a kvalitu života pacienta, včetně symptomatické léčby stavů, jejichž příčinu nelze primárně odstranit), interdisciplinárně (se zřetelem na začlenění specialistů různých odborností do procesu léčby), meziprofesně (s ohledem na potřebu těsné spolupráce lékaře a ostatních nelékařských odborností zapojených do léčebného procesu). Základním axiomem péče o pacienty je dbát na dodržování preventivních opatření. Proto chceme-li působit proti určitému jevu, musíme jej znát, znát také postupy, které vedou k identifikaci a následnému ovlivnění. Cílem tohoto algoritmu je seznámit řešitele se základními informacemi péče a léčby nehojících se ran v ošetřovatelské péči. 


Přejít na
akutne.cz

Recenze

K porušení integrity kožního krytu doprovázené poruchou reparace tkání a následným vznikem ulcerace může vést řada vnějších vlivů (traumata, působení chemických a biologických látek, místní nepřiměřené působení smykových sil, tření a tlaku aj.). Na nehojící se ránu je nutné vždy pohlížet jako na symptom jiného závažného, často chronického onemocnění. Vznik rány a proces jejího hojení je navíc modifikován více faktory, jako například fyziologické stárnutí kůže, přidružená onemocnění, nutriční stav, farmakoterapie, věk a jiné. Všechny tato atributy naplňuje algoritmus věnovaný prevenci a léčbě dekubitů. Algoritmus publikovaný na webovém portálu www.akutne.cz představuje inovativní edukační materiál pro zdravotníky, kteří nejsou primárně etablovaní specialisté v péči o nehojící se rány. Tento dokument umožňuje lépe pochopit souvislosti vzniku dekubitů, což je potřebné nejen v jejich léčbě, tak i prevenci. Věřím, že tento algoritmus bude uživateli webového portálu často navštěvován a využíván.

publikováno: 21.5.2019 | poslední úpravy: 28.6.2019