MEFANET logo
MEFANET GAMES logo
 
Filtrovat podle disciplín
Akutní medicína (156)
Anatomie (0)
Anesteziologie a intenzivní medicína (1)
Biofyzika (0)
Biologie (0)
Dermatologie (0)
Diabetologie, dietetika (0)
Endokrinologie, metabolismus (2)
Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena (0)
Farmakologie (0)
Fyziologie a patologická fyziologie (1)
Gastroenterologie, hepatologie (2)
Geriatrie (0)
Hematologie (0)
Histologie, embryologie (0)
Chirurgie, traumatologie, ortopedie (4)
Imunologie, alergologie (1)
Infektologie (1)
Kardiologie, angiologie (2)
Laboratorní diagnostika (0)
Lékařská etika a právo (0)
Lékařská genetika (0)
Lékařská chemie a biochemie (0)
Lékařská informatika a informační věda (0)
Mikrobiologie (0)
Nefrologie (2)
Nelékařské zdravotnické vědy (1)
Neurochirurgie (0)
Neurologie (1)
Nukleární medicína (0)
Oftalmologie, optometrie (2)
Onkologie, radioterapie (0)
Ostatní (0)
Otorinolaryngologie (0)
Patologie a soudní lékařství (0)
Pediatrie, neonatologie (3)
Pneumologie (1)
Porodnictví a gynekologie (0)
Pracovní lékařství a toxikologie (0)
Psychiatrie, psychologie, sexuologie (8)
Radiologie a zobrazovací metody (1)
Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie (0)
Revmatologie (1)
Tělovýchovné lékařství (0)
Urologie (0)
Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství (0)
Vnitřní lékařství (10)
Všeobecné praktické lékařství (1)
Zubní lékařství (5)

Řazeno podle: vytvoření | názvu | autorů


Anestezie u pacienta s orofaciálním rozštěpem

autor: Michaela Richtrová, Petr Štourač, Jana Šoltýsová, Michal Reška

Rozštěpy obličeje patří mezi nejčastější vrozené vývojové vady. Prvotní zachycení je možné již prenatálním screeningovým vyšetřením a jejich nález není indikací k ukončení těhotenství. Současné možnosti léčby zabezpečují malý, téměř žádný hendikep v dospělosti. Chirurgická léčba a anesteziologické řešení těchto vad má svá specifika. Algoritmus seznámí řešitele s průběhem léčby pacienta s celkovým rozštěpem, provede jej perioperačním managementem jednotlivých rekonstrukčních výkonů a obeznámí jej s multioborovým přístupem k dané problematice.

 

Regionální anestezie u dospělých

autor: Ivo Křikava, Marta Juřeníková, Jana Pastoreková, Olha Ihnatenko

Regionální anestézie je čím dal víc preferovanou metodou v anesteziologii. Přináší spoustu výhod pro pacienta v perioperačním a postoperačním období. Jedním z předpokladu provedení regionální anestezii je dobrá znalost topografické anatomii dané oblasti, práce z ultrazvukem, znalost základních indikaci a kontraindikaci jednotlivých blokád a rozpoznání možných komplikaci. Algoritmus má za cíl provést řešitele možnostmi RA horních končetin spolu s provedením a řešení případných komplikaci.

 

Ketoacidóza

autor: Hana Harazim, Pavlína Přikrylová, Michal Reška

Tento algoritmus vás na konkrétním případu seznámí s častou komplikací nemocných s diabetes mellitus 1. typu – diabetickou ketoacidózou. Ta, narozdíl od méně častých ketoacidóz (alkoholické či starvační), představuje akutní, život ohrožující stav, který je způsoben přítomností ketolátek v krvi. Její léčba má svá specifika a úskalí, jejichž znalost je stěžejní pro úspěšnou terapii. Algoritmus seznámí řešitele s typickými příznaky, provede jej léčbou se zaměřením na řešení nejčastějších komplikací a uvede způsoby prevence dalšího takového stavu.

 

TURP syndrom

autor: Jitka Kotolová, Petrana Relovská, Soňa Řezníčková, Kateřina Popková

Benigní hyperplazie prostaty patří mezi nejčastější nezhoubné nádory u mužů. Etiologie tohoto onemocnění je přisuzována hormonální dysbalanci a jeho prevalence roste s věkem. Jestliže v léčbě tohoto onemocnění selhala farmakoterapie, přistupuje se k chirurgickému řešení, nejčastěji k metodě transuretrální resekce prostaty (TURP). Jednou ze závažných až život ohrožujících komplikací transuretrální resekce prostaty je TURP syndrom. Tento algoritmus má za cíl řešitele seznámit s patofyziologií, rizikovými faktory vzniku, klinickými projevy, diagnostikou a následnou terapií tohoto syndromu. Na konci algoritmu by si měl být řešitel dále vědom skutečnosti, že k rozvoji tohoto syndromu může dojít jak akutně během výkonu, tak i v časném pooperačním období po zdánlivě nekomplikované operaci.

 

Kapnografie

autor: Vladislav Nezval, Lucie Hajnová

Po krátkém teoretickém úvodu se v celkem 9-ti klinických situacích naučíte rozpoznat základní artefakty a patologické stavy na kapnografické křivce. Mimo jiné si vysvětlíme význam metody jak v úvodu do celkové anestezie, tak při kardiopulmonální resuscitaci.Po zvládnutí tohoto algoritmu se budete moci spolehnout na tuto jednoduchou, avšak důležitou metodu monitorace ve svojí klinické praxi.

 

Hemolyticko-uremický syndrom

autor: Martina Klincová, Lucie Štětková, Adéla Kotíková, Hana Krobotová

Cílem algoritmu je seznámení se s hemolyticko-uremickým syndromem, který patří mezi nejčastější příčiny akutního renálního selhání u dětí. Podíváme se na jeho klinické projevy, na typické laboratorní známky a popíšeme si dvě základní formy tohoto onemocnění. Společně si také objasníme etiologii, patogenezi, průběh, léčbu a prognózu hemolyticko-uremického syndromu.

 

Neuroinfekce

autor: Kateřina Matoušková, Lucie Moťková, Eliška Moráňová, Mabel Šterclová

V tomto algoritmu se seznámite s infekcemi, které postihují to nejdůležitější, co máme. Neuroinfekce mohou být život ohrožující stavy a i přes veškerou terapii mohou bohužel zanechat trvalé následky. Jak tedy včas infekce CNS rozpoznat? Čím pacienta léčit? A můžeme neuroinfekcím nějak předcházet? Odpověď na tyto otázky a spoustu dalších informací se dozvíte během řešení našeho algoritmu s chlupatými a měkoučkými pacienty.

 

Cholangoitida

autor: Jan Hudec, Klára Fabiánková, Nhat Linh Ngo, Kristína Slobodová

Cholangitida (někdy je používán termín cholangoitida) je zánět především intrahepatálních žlučových cest. Je téměř vždy spojena s částečnou nebo úplnou obstrukcí žlučových cest. Příčinou obstrukce může být choledocholitiáza, biliární striktury, sklerozující cholangitida, kongenitální malformace či nádorové obstrukce žlučových cest. Stagnace žluči je pak disponujícím momentem pro infikování žluči střevními mikroorganismy (E. coli). Žlučovody jsou naplněny infikovanou žlučí a proces pak může pokračovat intraparenchymatózně a vést k vzniku mnohočetných mikroabscesů v játrech a ke generalizované sepsi což je život ohrožující stav.

 

Strukturované předání pacienta

autor: Martin Kutěj, Hana Straková, Karolína Lečbychová, Markéta Bílená, Tereza Ekrtová, Vojtěch Jarkuliš,

Strukturované předávání informací o pacientovi a jeho správný překlad z lůžka na lůžko je velmi často považováno za marginální. Správné provedení těchto úkonů však výrazně zvyšuje bezpečnost pacienta a vede k lepšímu třídění a předávání zejména podstatných poznatků. Cílem tohoto algoritmu je poukázat na možnosti strukturovaného předání informací a bezpečného přesunu pacienta.

 

Pacient s COVID-19 v nemocniční péči

autor: Olga Smékalová, Kateřina Hadrabová, Jan Beneš,

COVID-19 je v současné době celosvětovým problémem. Pacienti vyžadují specifickou péči již během prvotního zajištění na odděleních urgentního příjmu. Celá řada pacientů je pro rozsáhlou virovou pneumonii od přijetí dependentních na vysokoprůtokové oxygenoterapii a vyžaduje hospitalizaci na lůžku jednotky intenzívní péče. U části z nich dochází i přes veškerou léčbu k progresi plicního postižení až do formy syndromu akutní respirační dechové tísně s nutností analgosedace, tracheální intubace a napojení na umělou plicní ventilaci. Adekvátní výměny krevních plynů pak nelze často dosáhnout při nastavení protektivní formy umělé ventilace. A proto se musí lékař uchýlit k použití pronační polohy a v nejtěžších případech také k metodám extrakorporální oxygenace. Tento algoritmus je rozdělen do dvou částí a řešitel se může hned v úvodu rozhodnout, zda se chce věnovat péči o nemocného s COVID-19 na urgentním příjmu nebo sehrát roli intenzivisty.

 

Intraabdominální infekce a akutní břicho

autor: Tamara Skříšovská, Petr Štourač, Hiroko Martin

Akutní břicho označuje různorodou skupinu urgentních stavů charakterizovaných náhlým nástupem prudkých bolestí břicha. Spektrum onemocnění zahrnutých v tomto termínu může vést k obtížné diagnostice, jelikož značně rozmanité možnosti etiologie zahrnují mj. obstruktivní, zánětlivé, vaskulární, infekční a gynekologické procesy. Zejména intraabdominální infekční procesy stojí za velkou částí úmrtí a představují jedinečnou klinickou výzvu vzhledem k evolučně dynamické povaze mikrobních patogenů a potenciálu pro rozšíření infekčních procesů z prvotního místa infekce. Výsledná diagnóza a management pacientů s podezřením na intraabdominální infekce závisí na důkladné anamnéze, strukturovaném zhodnocení, včasném zásahu a urychleném zahájení empirické léčby, následované úpravami v antimikrobiální terapii, jakmile je identifikován původce, je-li to nutné.

 

Syndrom toxického šoku

autor: Tamara Skříšovská, Petr Štourač, Madita Binder

Septický šok je život ohrožující stav, který vyžaduje urgentní zásah. Léčba a diferenciální diagnostika septického šoku může působit náročně, ale je nezbytná pro zajištění optimální prognózy. Tento algoritmus poskytuje informace o managementu toxického šoku, diferenciální diagnostice, možných chybách v diagnostice a o charakteristikách mikrobů způsobujících šok.

 

Psychologická příprava dítěte na zákrok

autor: PhDr. Miroslav Světlák, Tereza Stepaková

Z výzkumů vyplývá, že 40% až 60% dětí zejména předškolního a mladšího školního věku zažívá před zákrokem vyžadující celkovou anestezii, úzkost a stres. Část z nich potom vykazuje symptomy posttraumatického stresu, které mají nadále vliv na celkové fungování dítěte, rekonvalescenci a kompliance k jakékoli další lékařské péči. Za nejohroženější skupinu jsou považovány děti do 7 let věku. Existuje celá řada preventivních opatření, které riziko rozvoje posttraumatické stresové reakce snižují. Smyslem algoritmu je upozornit zdravotníky na klíčové body celé přípravy dítěte na zákrok v celkové anestezii z hlediska psychologie, které mohou dětem pomoci operaci lépe zvládnout.

 

Regionální anestezie u dětí

autor: Martina Kosinová, Tereza Musilová, Anna Hrazdírová, Tereza Štenclová

Periferní nervový blok, jako součást multimodálního přístupu k léčbě bolesti, se již stává standardní součástí anesteziologické péče nejen u dospělých, ale také u dětských pacientů. Základní podmínkou pro provádění periferních blokád je dokonalá znalost topografické anatomie dané oblasti, která spolu s využitím ultrazvukových metod umožňuje minimalizovat možná rizika. Cílem algoritmu je přiblížit specifika provádění periferních blokád u dětí. Ukazuje výhody, které umožní malému pacientovi zpříjemnit pobyt na operačním sále a v pooperačním období, s důrazem na adekvátní léčbu pooperační bolesti.

 

Popálenina u dítěte

autor: Eva Klabusayová, Tereza Kramplová, Břetislav Lipový, Alena Brančíková, Aneta Vomelová

Popáleniny jsou závažné a bolestivé úrazy. Tíže popáleninového úrazu závisí na rozsahu, lokalizaci a stupni popálenin. Léčba i následná rekonvalescence je dlouhá. U dětí se nejčastěji jedná o poškození kůže teplem. Algoritmus vás komplexně provede všemi kroky léčby popálenin u dětí, od laické první pomocí přes přednemocniční péči až po anesteziologickou a chirurgickou péči o popálené dítě.

 

Transport patologického novorozence

autor: Martin Vavřina, Martin Janků, Kateřina Machanová, Tereza Urbánková

Porod je běžnou součástí lidského života a jako takový může být i on bohužel doprovázen komplikacemi stran matky či dítěte. V našem algoritmu se podíváme na protrahovaný porod dvojčat, po kterém bude nutné zhodnotit stav a rozhodout o transportu jednoho z dětí. Kam převést patologického novorozence, aby mu byla poskytnuta adekvátní péče? Jak při cestě postupovat v zajištění vitálních funkcí? Jak reagovat na zhoršení stavu? Pokud na tyto otázky neznáte odpovědi, věříme, že po zvládnutí našeho příběhu, budete na takové situace připraveni.

 

Pokousání psem

autor: Tereza Prokopová, Aneta Mrkvičková, Tereza Šiprová, Kateřina Šalandová

Pokousání zvířetem je častým typem úrazu obzvláště u dětí. Má širokou škálu od drobných ran až po ztrátová poranění. Kvůli riziku infekcí vyžaduje specifický postup péče a léčby, kterým se odlišuje od ostatních typů poranění. V našem algoritmu se zaměříme na pokousání psem, protože to je nejčastějším případem. Algoritmus popisuje ve dvou větvích odlišné postupy pro psa očkovaného a psa neočkovaného proti vzteklině.

 

Tamponáda perikardu

autor: Deana Slovjaková, Jana Šimčíková, Ivana Diešková, Tamás Komlósi

Tamponáda perikardu je závažný život ohrožující stav, kterého včasné rozpoznání je pro pacienta klíčové. I tradiční myslivecký hon se tak při nešťastné náhodě může proměnit v boj o život. Perikardiální tamponáda patří mezi takzvané „4T“ reverzibilní příčiny náhlé zástavy oběhu a v tomto algoritmu vás provedeme její diferenciální diagnostikou a terapií od přednemocniční péče až po definitivní ošetření v nemocnici.

 

Letecká záchranná služba

autor: Jiří Chvojka,

Smyslem algoritmu je pochopit význam řetězce přežití, smysl časné aktivace adekvátních prostředků. Důležité je uvědomit si přínos letecké záchranné služby, především při nutnosti transportu do vzdálené instituce vhodné k léčbě pacienta se srdeční zástavou. V indikovaných případech je důležitá časná aktivace ECMO týmu. 

 

Biohazard

autor: Anna Štorchová,

Doba, ve které žijeme, s sebou přináší téměř neomezené možnosti cestování. Právě tato skutečnost může být příčinou rozšíření vysoce nakažlivé nemoci i v našich končinách. Taková situace se netýká jen lékařů a zdravotníků, ale i dalších složek integrovaného záchranného systému. Algoritmus nabízí možnost podívat se pod pokličku toho, jak se řeší mimořádná událost s podezřením na výskyt vysoce nakažlivé nemoci od tísňového volání a přednemocniční péče až po likvidační práce.

 

Viskoelastické metody v praxi

autor: Kamil Vrbica, Veronika Kočí, Jana Nepšinská, Miriam Kollerová

Pomocí viskoelastických metod a přístrojů ROTEM, ClotPro vyšetřujeme stav koagulace a mechanické vlastnosti koagula v průběhu jeho tvorby, stabilizace a lýzy. Vyšetření lze provést ihned po odběru krve u lůžka pacienta. Jsou označovány i jako „bedside“ testy. Výhoda viskoelastických metod spočívá v rychlosti vyšetření a možnosti cílené terapie pacientů – cíleném hrazení transfuzních přípravků dle aktuálních výsledků, a tím snížení jejich spotřeby a snížení záteže pro pacienta. Mohou být úspěšně používané v léčbě život ohrožujícího krvácení u těžkých traumat, hodnocení hemokoagulačního stavu před či během chirurgického výkonu. Interaktivní algoritmus přibližuje využití a interpretaci viskoelastických metod v praxi a má za cíl ukázat různé výsledky analýzy hemokoagulačního stavu pacienta a jejich následné řešení.

 

Akutní respirační selhání

autor: Jozef Klučka, Lucienne Michnáčová

Respirační selhání je život ohrožující stav, při kterém respirační systém není schopen zajistit adekvátní výměnu plynů. Výsledkem je hyperkapnie (nedostatečná eliminace oxidu uhličitého z krve), hypoxémie (nedostatečná dodávka kyslíku do arteriální krve), nebo obojí současně. V případe akutního respiračního selhání pozorujeme kompenzační mechanismy – hyperventilaci, tachypnoe a tachykardii. Algoritmus prezentuje možnosti oxygenoterapie a ventilační podpory u pacienta se závažným respiračním selháním. S ohledem na klinický stav pacienta (vitální funkce, laboratorní a fyzikální vyšetření) se naučíte rozpoznat (ne)účinnost terapie a porozumíte ventilačním parametrům, jako je PEEP, FiO2 a průtok kyslíku. Znalost jednotlivých metod, jejich limitace a nastavení jsou klíčová pro správnou indikaci u daného pacienta.

 

Hypotermie a omrzliny

autor: Jan Filip Sýkora, Martina Valachová, Šárka Raková

S mírným podchlazením se pravděpodobně setkal každý z nás. Těžká hypotermie je však život ohrožující stav, který může vyústit až v zástavu oběhu, metabolický rozvrat a multiorgánové selhání. Proto je třeba k takto postiženému člověku náležitě přistupovat již od prvního kontaktu. Tento algoritmus vás provede péčí o hypotermického člověka od jeho nalezení v terénu, přes práci záchranářů a lékařů urgentního oddělení až po terapii omrzlin, které také vznikají v důsledku nízkých teplot.

 

Syndrom z visu

autor: Deana Slovjaková, Tomáš Gyönyör, Tatiana Králiková

Ať už při výkonu výškových prací či při rekreačním a sportovním lezení se můžete setkat s problematikou syndromu z visu. Jedná se o život ohrožující situaci charakterizovanou synkopou v důsledku hypoperfuze mozku, která se rozvíjí při delším pasivním sezení v sedacím úvazku. Algoritmus zdůrazňuje postupy prevence rozvoje syndromu z visu, které může využít každý kdo se ocitne v takové situaci. Zaměříme se na postup záchrany dvou horolezců v horském terénu, jednoho při vědomí a druhého v bezvědomí.

 

Hemodynamický monitoring

autor: Olga Smékalová, Kristina Šikulová, Jakub Kostka, Martina Růžičková, Tomáš Vobořil, Jan Beneš,

Znalost hemodynamiky není doménou jen anestezie, ale nedílnou součástí snad všech medicínských oborů. V našem algoritmu si řešitel může vyzkoušet několik možností sledování hemodynamiky u anestezovaného pacienta: neinvazivní měření krevního tlaku, kontinuální měření krevního tlaku invazivní i neinvazivní metodou, ale také pokročilou monitoraci prostřednictvím analýzy pulzové křivky. Správné vyhodnocení fyziologických funkcí nemocného má významný vliv na jeho outcome: při dlouhotrvající hypotenzi stoupá riziko perioperačního infarktu myokardu, cévní mozkové příhody, ale i poškození ledvin; naopak tekutinové přetížení může způsobit plicní edém nebo srdeční selhání.

 

Anestezie u plicních patologií

autor: Veronika Tomášková, Kristýna Cahová, Vanda Hořínková

Výukový algoritmus Anestezie u plicních patologií nabízí možnost řešení dvou případů rozdílných plicních onemocnění. Jedná se konkrétně o pacienta s CHOPN a pacienta s IPF, tedy s restrikčním plicním onemocněním. Algoritmus má za cíl zdůraznit důležitost předoperační přípravy pacienta a zároveň má poukázat na možné komplikace a jejich následné řešení, které mohou u pacientů s plicním onemocněním nastat.

 

Obtížné zajištění dýchacích cest - 2020

autor: Jan Hudec, Tereza Prokopová, Ľubomír Vlček, Pavlína Zbořilová

Obtížné zajištení dýchacích cest (DAM) je život ohrožující situace, při které anesteziolog nemůže u pacienta zajistit dostatečnou ventilaci obličejovou maskou, supraglotickou pomůckou nebo tracheální intubací. Tomuto je možné částečne předcházet zhodnocením rizik obtížných dýchacích cest (LEMON skóre, DAM v anamnéze), riziko však nikdy nemůžeme považovat za nulové. Obtíže se zajištěním dýchacích cest mohou mít potenciálně závažné důsledky (hypoxické poškození mozku, smrt) a proto je nutné včasné rozpoznání a rychlý postup anesteziologa.

 

Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství

autor: Petr Štourač, Marta Juřeníková, Olga Půčková, Ekaterina Fedyukina

Obtížné zajištění dýchacích cest v těhotenství představuje život ohrožující situaci nejen pro rodičku, ale také pro plod. Ve třetím trimestru těhotenství se zvyšuje riziko obtížného zajištění až desetkrát oproti netěhotné populaci. Proto je nutné obtížné zajištění dýchacích cest včas rozpoznat, rychle postupovat a zajistit dostatečnou ventilaci, jinak hrozí závažné důsledky jako hypoxické poškození mozku, smrt plodu nebo matky. Tento algoritmus vám nabídne možnost řešit dvě situace obtížného zajištění dýchacích cest. V každé situaci použijeme rozdílné myorelaxans.

 

Maligní hypertermie - 2020

autor: Martina Klincová, Dagmar Štěpánková, Petra Kostroňová, Pavlína Kotrhová

Maligní hypertermie (dále jen MH) je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně, přičemž spouštěčem jsou některá anestetika. Náš edukační algoritmus vás v jedné části provede krok po kroku situací náhle vzniklé MH krize na operačním sále a naučí vás jak zachovat klid, správně vyhodnotit vzniklou situaci a zachránit tím pacientovi život. Druhá část algoritmu se věnuje preventivním opatřením v situaci, kdy na operaci přijímáte pacienta s možnou genetickou predispozicí k maligní hypertermii. I v takové situaci je nutno zachovat rozvahu a připravit své pracoviště i personál na speciální vedení anestezie včetně možných komplikací. V neposlední řadě vás algoritmus obeznámí s aktuálními možnostmi diagnostiky MH v České republice.

 

Advanced Trauma Life Support

autor: Zbyněk Šimek, Daniel Barvík, Tereza Kramplová

Na celosvětové mortalitě se trauma podílí 10 procenty, tedy zhruba 5 miliony obětí každý rok. A očekává se nárůst tohoto trendu. Snížit jej naopak může dobrá organizace péče o zraněné zejména v akutní fázi. Systematizovat a vylepšit tuto složku péče se již od roku 1978 snaží svým Advanced Trauma Life Support protokolem American College of Surgeons. Interaktivní algoritmus přibližuje využití protokolu ATLS v přednemocniční péči a na urgentním příjmu až po transport na operační sál. Popisuje základní schéma vyšetření, zajištění a terapie traumatizovaných pacientů.

 

Tenzní pneumotorax

autor: Michal Vondráček, Jakub Švec, Svatava Janků

Mladý sportovec Michal byl se svým kamarádem jezdit freeride na kolech. Michal přecenil své síly a měl nehodu, při které si způsobil tenzní pneumotorax. V tomto algoritmu se naučíme, jak v takové situaci postupovat. V první části budeme v roli Michalova kamaráda podávat první pomoc. Potom se vcítíme do lékaře ZZS a ukážeme si, jak je tento stav potřeba řešit ještě před tím, než dopravíme pacienta do nemocnice. Nakonec budeme jako lékaři na urgentním příjmu pokračovat v terapii pneumotoraxu.

 

Maligní arytmie u dítěte

autor: Martina Kosinová, Tereza Musilová, Kateřina Popková, Barbora Pitmausová

Maligní arytmie jsou poruchy srdečního rytmu, které mohou vést k zástavě oběhu. U dětí vznikají obvykle v důsledku hereditárních syndromů jako je katecholaminy indukovaná polymorfní komorová tachykardie či syndrom dlouhého QT. Až ve 30 % bývá bohužel prvním projevem takového onemocnění náhlá zástava oběhu, která vyžaduje okamžitý zásah. Triggery těchto akutních stavů přitom bývají běžné situace - vyšší fyzická aktivita, emoční zátěž, úlek nebo dokonce spánek.

 

Léčba akutní pooperační bolesti - 2020

autor: Ivo Křikava, Henrieta Hricová, Štěpán Janíček

Léčba bolesti perioperačně a přemostění do pooperačního období je duležitým úkolem lékaře a má vliv na případnou chronifikaci bolesti. Přinášíme Vám revidovaný algoritmus s možností využití jak epiduralní, tak paravertebrální blokády aplikované u pacienta podstupujícího nitrohrudní operaci.

 

Delirium

autor: Marek Kovář, Zuzana Timková, Richard Izák, Mária Štefíčková

Delirium je život ohrožující a značně poddiagnostikovaný stav. Je reakcí CNS na poškození, projevuje se kvalitativní poruchou vědomí, snížením pozornosti. Obvykle začíná náhle ve večerních hodinách a má fluktuující průběh. Může mít mnoho příčin: organické, toxické (způsobené podáním anticholinergik, dopaminergních antiparkinsonik), příčnou může být taky odvykací stav (D. tremens). Podle symptomů rozeznávame hypoaktivní, hyperaktivní nebo smíšené delirium.

 

Otrava paracetamolem

autor: Petr Štourač, Eva Klabusayová, Katarína Zubriková, Vladimír Kurák

U intoxikace paracetamolem dochází k jaternímu selhání ohrožujícímu pacientův život. Paracetamol má antipyretický a analgetický účinek, nepůsobí protizánětlivě. Je s velkou oblibou využíván širokou veřejností ve formě volně prodejných léčiv. Díky velkému množství různých druhů a jednoduché dostupnosti léčiv s obsahem paracetamolu na českém trhu, může dojít k náhodnému, nebo úmyslnému požití toxické dávky. Právě jednu z těchto situací náš algoritmus řeší.

 

Metforminem asociovaná laktátová acidóza

autor: Jitka Chlupová, Barbora Pernová, Dominik Nedoma

Laktátová acidóza je závažnou poruchou acidobazické rovnováhy, která může vzniknout u pacientů léčených metforminem. Metformin je v dnešní době jedním z nejvíce užívaných léků v terapii diabetes mellitus 2. typu. Algoritmus si bere za cíl seznámit řešitele s tímto stavem a jeho správnou terapií.

 

Anestezie COVID-19 pozitivního pacienta

autor: Deana Slovjaková, Eva Klabusayová,

Počet pacientů nakažených COVID-19 celosvětově dále narůstá. Riziko přenosu nákazy z pacienta na zdravotnický personál je vysoké, zejména pak při procesech generujících aerosol, jakým je například intubace. Anestezie COVID-19 pozitivních pacientů má svá specifika, kterými je nutné se řídit, jak pro bezpečnost pacienta, tak pro bezpečnost zdravotnického personálu. Algoritmus provede řešitele základními kroky přípravy anesteziologického týmu a pracoviště, správným použitím osobních ochranných pomůcek a nekomplikovaným zajištěním dýchacích cest u COVID-19 pozitivního pacienta podstupujícího výkon v celkové anestezii.

 

Resuscitace COVID-19 pozitivního pacienta

autor: ,

Generální ředitel Světové zdravotnické organizace vyhlásil dne 11. března 2020 onemocnění COVID-19 za globální pandemii. V současné době neexistuje žádná specifická léčba nebo vakcína proti infekci COVID-19. Předpokládá se, že každý v této populaci je vnímavý. Klinicky se onemocnění COVID-19 projevuje od asymptomatických (bezpříznakových) průběhů až po těžkou pneumonii; závažné onemocnění může vést k smrti. Zatímco většina případů (80 %) probíhá jako mírnější respirační infekce a pneumonie, závažný průběh onemocnění a úmrtí jsou častější u starších lidí s chronickým onemocněním. Tento algoritmus Vás provede nezbytnými bezpečnostními opatřeními a odklony od standardních resuscitačních postupů s ohledem na na riziko přenosu infekce COVID-19 z pacienta na zdravotnický personál.

 

Anestezie u endarterektomie karotidy

autor: MUDr. Veronika Tomášková, Richard Bašista, Ondrej Bilec

Ateroskleróza a. carotis je častou příčinou cévní mozkové příhody (CMP). Vnitřní karotida a bifurkace karotid jsou dvě nejčastější lokalizace zasažené aterosklerózou. Endarterektomie karotidy je chirurgickou metodou revaskularizace postižené cévy, která spočívá v odstranění plaku. V tomto algoritmu se seznámíte se dvěma možnými anesteziologickými přístupy k pacientovi, který podstupuje výkon CEA.   

 

Dekompresní nemoc

autor: Michal Vondráček, Lenka Šrahulková, Ľubica Joppeková, Martin Janků

Dekompresní nemoc (také známá jako kesonová nemoc) se týká zejména potápěčů, ale může postihnout i letce nebo astronauty. Jde o stav značně nebezpečný, který může vést k úmrtí. V našem algoritmu jsme se zaměřili na demonstraci různých příznaků dekompresní nemoci, důležitosti přednemocniční péče a hyperbarické komory. Dále chceme řešitele obeznámit s indikacemi a kontraindikacemi terapie v hyperbarické komoře. Sice se nejedná o častou nemoc v naší zemi, stát se však může cokoli a vy se ocitnete v situaci, kdy budete muset řešit dekompresní nemoc.

 

Obtížné zajištění dýchacích cest u dítěte

autor: Tamara Skříšovská, Alena Trčková, Zuzana Fusková

Cílem algoritmu je nabídnout řešiteli 2 situace obtížné intubace u dítěte. V jednom případě je možno si vyzkoušet postup u očekávané obtížné intubace. Ve druhém jde o neočekávanou obtížnou intubaci. Krok za krokem si můžete zopakovat postup u těchto velmi důležitých situací.

 

ERAS (Enhanced Recovery After Surgery)

autor: MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Barbara Baloghová, Anežka Schreierová

Enhanced Recovery After Surgery (ERAS) je soubor multimodálních postupů zahrnující multidisciplinární přístup k pacientovi v celém perioperačním období. Smyslem konceptu ERAS je minimalizace komplikací souvisejících s operačním výkonem, rychlejší zotavení a následně i snížení morbidity a zkrácení doby hospitalizace. Klíčem je nezbytná mezioborová spolupráce, především anesteziologa, chirurga, nelékařského personálu a fyzioterapeuta.

 

Sufokace u dítěte

autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Tereza Kramplová, Jozef Sklenka

Vdechnutí potravy nebo cizího tělesa je častý život ohrožující stav zejména u dětí do 3 let, které nabývají schopnosti samostatného pohybu a učí se interakci s okolím. Postup řešení těchto případů má navíc řadu výrazných specifik, od pomoci při vykašlávání přes případnou resuscitaci až k nutné invazivní intervenci. Jak dát správně první pomoc a následně cizí těleso z dýchacích cest odstranit? Tímto algoritmem vás zveme k prožití modelové situace, se kterou se může setkat každý z nás.

 

Febrilní křeče u dětí - 2019

autor: Petr Štourač, Vladislav Nezval, Gabriela Kubicová, Dalibor Zimek

Febrilní křeče jsou závažným onemocněním dětí mezi 6. měsícem a 5. rokem věku. Výskyt jejich nekomplikované formy je častější. V rámci diferenciální diagnostiky je nutno vyloučit jiná závažná onemocnění, například meningitidu či epilepsii. K vyloučení těchto onemocnění slouží diagnostický postup obsažený v tomto algoritmu. Náš algoritmus klade důraz na správnou diagnostiku příčiny horečky, určení základního postupu léčby v akutní fázi i následnou adekvátní farmakoterapii. 

 

Hyperstimulační syndrom

autor: MUDr. Jitka Chlupová, MUDr. Petr Zámečník, Michal Matava, Barbara Szilárdyová

Klesající plodnost populace, související mimo jiné i s vyšším věkem prvorodiček, je důvodem, proč se čím dál víc lidí obrací na centra asistované reprodukce. Metody in vitro fertilizace dnes pomáhají mnohým neplodným párům založit si rodinu. Nicméně žádný zásah do lidského organismu se neobejde bez nežádoucích účinků. V algoritmu Vám přiblížíme závažnou komplikaci farmakologické stimulace vaječníků.

 

Hypo- a hyperkalémie

autor: Tereza Prokopová, Deana Slovjaková, Kateřina Šalandová, Tereza Šiprová

Draslík je hlavním intracelulárním iontem podílejícím se na udržení tonicity, přenosu nervových vzruchů, renální filtraci a svalových kontrakcích. Poruchy jeho plazmatické koncentrace jsou častým a závažným problémem interní medicíny a patří mezi 4H/4T reverzibilní příčiny zástavy oběhu. V tomto algoritmu se naučíte jak je rozeznat na základě EKG a jaká je účinná terapie. 

 

Invazivní zajištění kriticky nemocného - 2019

autor: MUDr. Jan Hudec, MUDr. Kateřina Matoušková, Tomáš Fecko, Katarína Figurová

Zajištění žilního vstupu patří k základním dovednostem, bez kterých by následná lékařská péče nebyla možná. Neznalost problematiky ohrožuje pacienta nejen pro technicky nedokonale provedený výkon, ale také pro nesprávně indikovanou metodu a následné komplikace. Náš algoritmus se zabývá třemi základními metodami přístupu do žilního řečiště v modelové situaci a zohledňuje indikace a kontraindikace daných výkonů. Také popisuje základní technické postupy, které je nutno znát pro bezpečné provedení těchto výkonů.

 

Kardioanestezie

autor: Peter Kľúčovský, Sabina Baumlová, Artem Fatkhutdinov

Smyslem algoritmu Kardioanestezie je poukázat na specifika tohoto oboru, se kterými se běžně anesteziolog nesetká. Jednou ze zvláštností je využití MTO (mimotělního oběhu) pri kardiochirurgických výkonech. Součástí jsou i operace na otevřeném hrudníku, aplikace plegických roztoků, preparace cév či přišití epimyokardiální elektrody.

 

Operace v těhotenství

autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Esther Cheng, Lucia Šmahovská, Jakub Švec

Vedení anestezie u operace těhotné pacientky z neporodnické indikace je situace, se kterou se setkávame spíše výjimečně. Takový výkon s sebou nese určitá specifika, která by měl dobrý anesteziolog znát a také rizika, se kterými by měl počítat a vědět, jak jim předcházet, případně jak je řešit. Tento algoritmus má za úkol vám přiblížit, jak v této situaci správně postupovat. Zabývá se volbou anestezie, vedením anestezie, pooperační péčí o pacientku, ale také správnou diagnostikou a tím, kdy je nutné u těhotné indikovat operaci. Okrajově se dotýká i případných komplikací spojených s tímto výkonem.

 

PCA pumpa

autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Matej Koštialik, Soňa Řezníčková

Léčba pooperační bolesti je důležitou součástí každé operační procedury a s rozvojem terapeutických možností přichazejí i nové a efektivnější spůsoby jakým je například i využití PCA pumpy.

 

Péče o nehojící se ránu

autor: Mgr. Březovská Michaela,

Incidence nehojících se ran dosahuje v Evropě 2-3%. S ohledem na etiologii je problematika nehojících se ran považována za multifaktoriální problém. Proto je nezbytné, aby bylo k léčbě ran přistupováno kauzálně (s důrazem na léčbu základní příčiny ulcerace), komplexně (s ohledem na možný dopad poruch hojení na další tělesné systémy, psychiku a kvalitu života pacienta, včetně symptomatické léčby stavů, jejichž příčinu nelze primárně odstranit), interdisciplinárně (se zřetelem na začlenění specialistů různých odborností do procesu léčby), meziprofesně (s ohledem na potřebu těsné spolupráce lékaře a ostatních nelékařských odborností zapojených do léčebného procesu). Základním axiomem péče o pacienty je dbát na dodržování preventivních opatření. Proto chceme-li působit proti určitému jevu, musíme jej znát, znát také postupy, které vedou k identifikaci a následnému ovlivnění. Cílem tohoto algoritmu je seznámit řešitele se základními informacemi péče a léčby nehojících se ran v ošetřovatelské péči. 

 

Přežití sepse - první hodina

autor: MUDr. Marek Kovář, Lucie Bánovská, Veronika Kováříková

Sepse je život ohrožující dysregulovaná odpověď organismu na infekční podnět, která přetrvává i po odstranění tohoto podnětu. Sepse může probíhat velmi rychle a závažně, až pod obrazem septického šoku s multiorgánovým selháním a nutností podpory orgánových funkcí. Proto je nutné dbát na brzké rozpoznání tohoto kritického stavu a na včasné zahájení léčby. Při léčbě je kladen důraz na její zahájení během první hodiny od podezření na sepsi, abychom tak maximalizovali pacientovy šance na uzdravení.

 

Anestezie s Target Controlled Infusion

autor: MUDr. Ivo Křikava, PhD., Bönisch Vít, Křemečková Petra

Jsou situace, kdy vedení celkové anestezie ve formě tzv. doplňované není vhodné a to např. při podezření na maligní hypertermii. Pokud charakter operačního výkonu neumožňuje ani regionální anestezii, přichází ke slovu TIVA (Total Intravenous Anesthesia). A TCI (Target Controlled Infusion) je právě jednou z možností, jak TIVA vést. Výhody TCI oproti manuálně vedené TIVA spočívají především ve snadnější titraci anestetika, vede k nižšímu počtu nutných intervencí anesteziologa a pomáhá předvídat čas probuzení. Algoritmus si klade za cíl především seznámit s TCI, přiblížit indikace, použití a princip fungování, provést nastavením dávkovače a řešením komplikací spojených s TCI.

 

Otrava houbami

autor: MUDr. Marek Kovář, MUDr. Jan Filip Sýkora, Kateřina Bochníčková, Eva Urbánková

Sběr hub patří v České republice k oblíbeným způsobům trávení volného času. Bohužel neplatí, že co Čech, to mykolog, a tak každoročně dochází k mnoha případům otravy houbami. Otrava může probíhat různými způsoby, od banální nevolnosti nevyžadující lékařské ošetření přes silné zvracení a průjmy až k závažnému orgánovému selhání, které může bez včasné a intenzivní terapie skončit až smrtí pacienta.
V tomto algoritmu budete diagnostikovat a posléze adekvátně léčit otravu různými druhy hub. Máme pro Vás nachystané tři scénáře, kolik jich projdete, záleží na vás.

 

Plicní embolie II

autor: Olga Smékalová, Kateřina Matoušková, Klára Fabiánková, Dalibor Zimek

Plicní embolie patří mezi život ohrožující stavy a představuje dle statistik třetí nejčastější příčinu úmrtí z kardiovaskulárních příčin (po infarktu myokardu a cévní mozkové příhodě).
Cílem našeho algoritmu je ukázat, že plicní embolie nepatří k onemocněním vzácným a je třeba s ní počítat v rámci diferenciálně diagnostického postupu. Zároveň algoritmus poukazuje na skutečnost, že plicní embolie je i kvůli rozšířeným rizikovým faktorům, jako je kouření, užívání hormonální antikoncepce nebo dlouhé cestování letadlem, onemocněním i mladších věkových skupin.

 

Život ohrožující krvácení - 2018

autor: Olga Smékalová, Michaela Brázdilová, Jan Sapák

Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty, podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS). V našem algoritmu se zabýváme krvácením z jícnových varixů, které jsou častou komplikací jaterní cirhózy. Cílem tohoto algoritmu je ukázat správný postup a řešení život ohrožujícího krvácení. 

 

Anestezie u pacienta s DM

autor: MUDr. Jitka Chlupová, Vojtěch Nekvapil, Ielyzaveta Panchenko

Pacienti s diabetes mellitus tvoří početnou skupinu operovaných v každé nemocnici. Nezřídka mají tito pacienti další komorbidity, s nimiž je nutno počítat, a i kratší operační výkon bez předchozí adekvátní kompenzace diabetu pro ně může znamenat značné riziko. Tento algoritmus má za cíl zdůraznit důležitost předoperační přípravy pacienta s DM, výběr anestezie a perioperační management.

 

Anestezie u TEP kyčle

autor: MUDr. Monika Zamborská, MUDr. Kamil Vrbica, Čuloková Zuzana, Kosztúr Daniel

Implantace totální endoprotézy kyčelního kloubu je jednou z nejčastějších operací v nemocnicích všech typů, která se provádí převážně u lidí vyššího věku a má svá specifika. Algoritmus je zaměřený na volbu a způsob anestezie. Upozorňuje na potenciálně fatální komplikaci operace při použití cementovaných náhrad, kterou je tzv. cementový syndrom (BCIS) a nabízí řešení této komplikace. V neposlední řadě se zabývá i problémem peroperačních krevních ztrát, které je potřeba kvantifikovat a následně racionálně hradit. Neoddělitelnou součástí jsou i způsoby léčby pooperační bolesti.

 

Dopravní nehoda Svědků Jehovových

autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Lucie Moťková, Anna Juhásová, Juliána Šimová

Dopravní nehoda často vede ke vzniku celého spektra různých poranění, která mohou posádku automobilu do značné míry ohrožovat na životě. I na první pohled malá zranění mohou způsobit rozsáhlé vnitřní krvácení, při kterém je v případě velké krevní ztráty nevyhnutelná okamžitá intervence v podobě její náhrady, a to nejčastěji transfuzními přípravky/krevními deriváty. Co ale dělat v případě, když pacient patří do skupiny osob odmítajících krevní transfuze? Víte, kdy můžete pacientovu krevní ztrátu těmito přípravky nahradit a  kdy se naopak budete snažit o nalezení jiného způsobu náhrady? Náš algoritmus Vám nabízí možnost řešení modelové situace dopravní nehody, jíž se účastní Svědci Jehovovi, o kterých je známo, že patří do skupiny lidí odmítajících krevní transfuze. V České republice se k této náboženské společnosti hlásí téměř 16 000 lidí, tudíž šance, že byste se i vy mohli někdy setkat s touto situací, není úplně zanedbatelná.

 

Rozhodování na konci života z pohledu sestry

autor: Mgr. Michaela Březovská, MUDr. Hana Harazim

Paliativní péče v ošetřovatelství odráží pohled na umírajícího nemocného jako na celistvou osobu. Poskytování paliativní péče závisí především na nelékařském zdravotnickém personálu, který poskytuje po většinu času umírajícím nemocným komplexní péči v průběhu hospitalizace na akutním lůžku. Všeobecná sestra bývá přímým účastníkem všeho dění, a tak přichází do kontaktu s umíráním a smrtí častěji než jakýkoli jiný zdravotnický personál. Proto je nezbytné, aby nelékařský zdravotnický personál měl značné interpersonální dovednosti, ale především klinické znalosti ve spojitosti s pozorováním, reakcí a zahájením terapie symptomů.
Cílem ošetřovatelské paliativní péče je poskytovat integrovanou komplexní péči, která předchází a zmírňuje všechny aspekty, které jsou spojeny s jakoukoli formou utrpení umírajícího nemocného. Cílem je tedy poskytovat takovou péči, která zaručuje nejvyšší kvalitu života až do posledních dní života umírajícího nemocného na oddělení akutní a intenzivní péče.

 

SIADH a hyponatremie

autor: Jan Hudec, Miriam Šipošová, Kristýna Chudjáková

Syndrom neadekvátního vylučování ADH - antidiuretického hormonu je syndrom objevující se po úrazech, operacích nebo infekcích mozku. Vylučování ADH způsobuje v organismu zadržování vody a tak i snižování plasmatické hladiny sodíku. Existují mnohé různé příčiny hyponatremie, které se výrazně liší v jejich klinickém řešení. Proto je pro lékaře důležité příčinu hyponatremie co nejdříve rozpoznat a navrhnout správnou terapií. Tento algoritmus Vás provede diferenciální diagnostikou hyponatremie a následnými možnostmi terapie.

 

Dárcovství orgánů a smrt mozku

autor: MUDr. Peter Kľúčovský, Návoj Michal, Šaffo Matúš

Mozková smrt je ireverzibilní vymizení všech mozkových funkcí včetně funkcí mozkového kmene bez ohledu na přetrvávající činnost kardiovaskulárního aparátu a jiných systémů. Dárcem orgánů může být žijící člověk, nebo může být orgán odebrán z těla zemřelého. Podmínkou odběru orgánu u žijícího je svobodné a dobrovolné rozhodnutí dárce. Zemřelý dárce je nejčastěji člověk, u kterého došlo v důsledku těžkého poranění ke smrti mozku. Tento stav musí být medicínsky velice přesně klinicky vyšetřen a následně potvrzen objektivní zobrazovací metodou.

 

Anestezie u myotonia congenita Becker

autor: MUDr. Martina Kosinová, Ph.D., Hrušková Lucia, Janoušová Tereza

Myotonia congenita Becker je autosomálně recesivní onemocnění, nedystrofický typ myotonie. Prevalence tohoto onemocnění ve světě je cca 1:100 000. Je to porucha spřažena s mutací genu CLCN1 kódujícího chloridový kanál v kosterním svalstvu. To vede ke sníženému proudění chloridových iontů v průběhu repolarizace, což má za následek trvalé svalové kontrakce. Snížená vodivost mutovaného chloridového kanálu při Beckerově chorobě způsobuje hyperexcitabilitu sarkolemy vedoucí ke vzplanutí abnormálních akčních potenciálů. Algoritmus vás provede anestezií u pacienta s touto chorobou od předoperačního vyšetření po probouzení. 

 

Peripartální život ohrožující krvácení - 2018

autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Eliška Moráňová, Ivo Štrýgl

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

 

Monitorování svalové relaxace

autor: Hana Harazim, Tereza Musilová, Adam Predáč

Nervosvalová relaxancia jsou látky s potenciálně život ohrožujícím účinkem pro pacienty. Proto je perioperační monitorování nervosvalového přenosu dle současných doporučení České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny již standardem.
Objektivní zhodnocení hloubky relaxace poskytuje anesteziologovi cennou informaci k rozhodování o bezprostřední péči.
Cílem tohoto algoritmu je seznámení jeho řešitelů se základními informacemi a možnostmi monitorace, a ukazuje na důležitost této monitorace pro dosažení co nejoptimálnější péče o pacienta.

 

Vážné infekční onemocnění dýchacích cest u dítěte

autor: Petr Štourač, Vladislav Nezval, Pavel Brančík, Sylvia Matulová

Dýchací cesty bývají nejčastěji postiženy infekčními zánětlivými chorobami a většinou se nejedná o nemoci závažné. Vážnější průběh mívají hlavně u dětí, starých lidí a osob s oslabeným imunitním systémem. V algoritmu se setkáte se závažným průběhem infekčního onemocnění dýchacích cest dítěte a možnostmi léčby.

 

Akutní koronární syndrom - 2018

autor: MUDr. Marie Pavlušová, Kočí Daniela, Kořínková Martina

Akutní koronární syndrom (AKS) je jednou z nejčastějších příčin úmrtí v naší populaci. Za jeho vznikem stojí běžné rizikové faktory jako špatné stravovací návyky, obezita, hypertenze, diabetes mellitus a kouření. Cílem tohoto algoritmu je přiblížení diagnostiky AKS a rozlišení infarktu myokardu s elevacemi a bez elevací ST intervalu, což je nezbytné pro správnou volbu léčby.

 

Vodní záchrana III

autor: MUDr. Michal Vondráček, MUDr. Lenka Šrahulková, Zbyněk Šimek, Lujza Jandurová, Simona Tuhrinská

Plavání je v ČR velmi oblíbeným a častým sportem. Teplé počasí a letní dny vyhánějí plavce z bazénů do přírody. Plavání na otevřené vodní ploše s sebou však kromě potěšení nese i rizika a nejeden zkušený plavec se může poprvé setkat s tonoucím. Tento algoritmus Vás provede technikou vodní záchrany od začátku do konce. 

 

Triage a traumaplán

autor: Martin Polášek, Veronika Sochorová, Michaela Spoustová

Hromadným neštěstím rozumíme situaci, kdy počet a stav raněných převyšuje dostupné zdravotnické zdroje. Pro efektivní zvládnutí je zásadní rychle určit stupeň ohrožení života jednotlivých raněných a tím i prioritu ošetření a transportu. Důležité však také je odlišit ty raněné, jimž pomoci nelze. To nám umožňuje např. systém přednemocniční triage pomocí třídících a identifikačních karet, kdy lékař hodnotí především stav vědomí, dýchání a oběhu. V tomto algoritmu si řešitel může zkusit řešení základních typů poranění na místě velké dopravní nehody.

 

Tyreotoxikóza

autor: Hana Harazim, Denisa Ölveczká, Tereza Tesaříková

Klinický syndrom tyreotoxikózy je projevem expozice tkání vysokým hladinám cirkulujících hormonů štítné žlázy, která je provázena charakteristickými změnami jejich funkcí. Nejčastější formu tyreotoxikózy, kde příčinou je nadměrná činnost štítné žlázy, označujeme též hypertyreóza. Aktualizaci tyreotoxikózy jakéhokoli typu do život ohrožujícího stavu tyreotoxické krize může způsobit stres (emoční zátěž, interkurentní choroba, operační zákrok), destrukce funkční tkáně (léčba radiojódem), přísun stabilního jódu (kontrastní vyšetření) nebo náhlé vysazení tyreostatik. Selhání všech kompenzačních mechanismů vystupňuje příznaky toxikózy: agitovanost až deliriózní stavy, profúzní pocení při hypertermii, zvracení, průjem, hyperventilace, poruchy rytmu a systolické funkce urychlí vývoj oběhového a metabolického selhání. Není-li promptně zahájena léčba, je mortalita vysoká.
Tento algoritmus vás provede problematikou tyreotoxikózy se zaměřením na její diagnostiku a léčbu.

 

Předoperační vyšetření a kompenzace pacienta

autor: Ivo Křikava, Martin Kovář, Radovan Lamoš

Práce na anesteziologické ambulanci bývá často denní rutinou mladého anesteziologa a je potřeba jí věnovat maximální pozornost, protože má klíčový význam v perioperační péči. Předoperační vyšetření se provádí před všemi operačními zákroky, nicméně jeho rozsah se liší v závislosti na tom, zda se jedná o akutní či plánovaný zákrok, ale mimo jiné také podle věku a komorbidit daného pacienta. Protože by nebylo možné všechny tyto varianty pokrýt na případu jednoho pacienta, obsahuje algoritmus více pacientů s různou perioperační zátěží (komorbidity, celkový stav), které je třeba připravit na různé typy zákroků (plánované vs. akutní). S některými pacienty se v průběhu řešení algoritmu setkáváme i vícekrát, je proto nutné, aby se řešitel při průchodu algoritmem soustředil na to, o kterého pacienta se zrovna jedná.

 

Poresuscitační péče

autor: MUDr. Olga Smékalová, Veronika Machalová, Tereza Novotná

Návrat spontánní cirkulace je pouze prvním krokem k zotavení po srdeční zástavě. Na podkladě protrahované hypoperfuze až ischemie orgánů a následné reperfuze dochází k rozvoji patofyziologických jevů, které označujeme jako postresuscitační syndrom. Tento algoritmus Vás provede současnými doporučeními v poresuscitační péči od zajištění ventilace ve voze RLP přes péči na oddělení JIP až po následnou rehabilitaci pacienta po srdeční zástavě.

 

Popálenina

autor: Monika Zamborská, Václav Vafek, Igor Ferenčák

Popáleniny patří k nejtěžším úrazům. Pokrok v medicíně v posledních desetiletích na poli chirurgie, intenzivní péče, farmakoterapie a nutriční terapie dramaticky ovlivnil prognózu popálených, avšak i přes všechnu snahu zůstávají popáleninová traumata zatížena vysokou mortalitou a doživotním postižením pacienta.
Tento algoritmus vás provede základy laické první pomoci, neodkladné lékařské péče a anesteziologickou péčí o popálené pacienty.

 

Penetrující poranění oka

autor: MUDr. Jitka Chlupová, Adam Lužák, Lukáš Majerčák

Oční traumata jsou jednou z příčin náhlé slepoty. I nepatrné porušení integrity bulbu může mít dalekosáhlé následky. Mechanické poranění oka můžeme dělit na uzavřené (kontuze, lamelární lacerace) a otevřené (penetrace, perforace). V případě penetrujícího poranění oka se jedná o porušení korneosklerální stěny bulbu v plné tloušťce. Řeší se chirurgicky, čímž se předpokládá nutnost anestezie. Anesteziologie v očním lékařství má několik specifik, na které by měl anesteziolog myslet.
Tento algoritmus se snaží nastínit základní zásady péče o oční trauma od laické první pomoci až po osud na operačním sále.

 

Kardiostimulace

autor: MUDr. Jan Hudec, Daniela Charwátová, Roman Kula

Poruchy srdečního rytmu (také arytmie či dysrytmie) jsou jedny z nejčastějších srdečních onemocnění. Hlavní příčinou arytmií je porucha tvorby vzruchu a následně jeho vedení myokardem. Obecně můžeme říci, že podkladem vzniku srdečních arytmií je přítomnost tzv. arytmogenního substrátu, kterým může být například jizva po infarktu myokardu, ektopické zdroje srdeční automacie či degenerativní změny myokardu. Arytmie můžeme dělit podle srdeční frekvence na dvě základní skupiny, a to na tachykardie a bradykardie.
Algoritmus Kardiostimulace poskytuje náhled do problematiky řešení akutních změn srdečního rytmu, včetně možného perioperačního managementu srdeční bradykardie, která přechází v asystolii.

 

Ileus z pohledu chirurga

autor: Kateřina Gajdošíková, Michal Sochor, Vendula Svobodová

Ileus neboli neprůchodnost střevní je jedna z forem náhlých příhod břišních. Hlavní charakteristikou je zástava střevní pasáže s následným rozepětím střeva a v dalším vývoji až jeho perforací s následným zánětem pobřišnice a sepsí. V tomto algoritmu si můžete vyzkoušet jak jeden z druhů ileu diagnostikovat, a jak jej léčit. V neposlední řadě také zjistíte, na jaké komplikace se po úspěšném zvládnutí tohoto stavu zaměřit.

 

HELLP syndrom

autor: Petr Štourač, Pavla Miřátská, Petr Zámečník

HELLP syndrom (zkratka z angl. Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet Count) je vzácnou, nicméně velmi závažnou komplikací těhotenství. Může se objevovat zcela samostatně nebo jako komplikace těžké preeklampsie a až v ⅓ případů se rozvíjí až v postpartálním období. Predikce tohoto stavu v současné době není možná, diagnóza může být stanovena až na základě laboratorních výsledků a případně rozvinutých klinických příznaků. Tento algoritmus provází řešitele od prvních příznaků HELLP syndromu, přes jeho diagnostiku až po řešení možných komplikací a jejich následků.

 

Anestezie novorozence

autor: Martina Klincová, Kristýna Dvořáková, Marie Bartošíková

Novorozenec má řadu anatomických i fyziologických odlišností, a proto má i anestezie svá specifika. Pokud jde operaci odložit, raději vyčkáme alespoň do kojeneckého období. Existuje ovšem mnoho situací, kdy je okamžitá operace nevyhnutelná- vrozené vývojové vady, akutní stavy apod. V těchto případech starost o novorozence přebírá specializované pracoviště, kde mají s péčí o novorozence větší zkušenosti. V algoritmu se setkáte s pylorostenózou, poměrně častou kongenitální vývojovou anomálií (2-5/1000 novorozenců), která způsobuje poruchu pasáže gastrointestinálním traktem.

 

Anestezie ve stáří

autor: MUDr. Marek Kovář, Hana Gottwaldová, Jiří Valenta

Kdo je v dnešní době „starý člověk“? Statisticky se za věkový milník považuje 65 let. K 31. 12. 2012 bylo v České republice přibližně 1 760 000 obyvatel této skupiny, což činí bezmála 17 % naší populace. Jako důchodový je dnes považován věk 66,5 roku. Ke stejnému datu se též uvádí, že 22 % všech provedených anestezií je právě u starších pacientů a odhad trendu je celosvětově rostoucí. S vyšším věkem roste perioperační morbidita, a proto má přístup anestezie ke starším pacientům důležitá specifika. Jaká to jsou? 

 

Bulka v prsu

autor: MUDr. Hana Petrášová

Bulka v prsu je relativně častým klinickým nálezem u řady žen. Zejména u mladých dívek a žen se ve většině případů nejedná o nic závažného. Přesto je nutné tento nález vhodnými metodami vyšetřit, aby bylo vyloučena diagnóza zhoubného nádoru. Z benigních útvarů připadají v úvahu zejména cysty, fibroadenomy, lipomy, papilomy či abscesy.

Ilustrační obrázek: http://www.mamo.cz/index.php?pg=pro-verejnost--rakovina-prsu--samovysetreni-prsu

 

Od hyperémií zubní dřeně k extrakcí zubu

autor: MDDr. Peter Šmocer

Do zubnej ambulancie prišiel 17ročný pacient s bolesťou sánky vľavo. Tvrdí, že na zubnom vyšetrení nebol už asi dva roky a pred tromi dňami nastali bolesti sánky vľavo, ale nevenoval tomu pozornosť a čakal, že bolesť ustúpi sama.

Ilustrační obrázek: artur84 (FreeDigitalPhotos.net)

 

Náhlá ztráta zraku

autor: MUDr. Kristýna Smolíková

Okluze arteria centralis retinae vede k poškození buněk sítnice a tím i k poruše vidění postiženého oka. V závislosti na příčině okluze a časové prodlevě od vzniku lze poskytnout léčbu, která může předejít nevratnému poškození buněk sítnice.

Ilustrační obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AEyevessels_001.jpg

 

Agitovaná neznámá pacientka

autor: MUDr. Richard Barteček, Ph.D.

Do chirurgické ambulance byla RZP přivezena mladá žena. RZP přivolali její kamarádi kvůli zvracení. Již na místě zásahu se pacientka chovala nepřiléhavě a byla mírně neklidná. Pro zmiňované příznaky byla proto přivezena na centrální příjem a posléze se pacientka dostala až k rukám chirurga, aby vyloučil náhlou příhodu břišní. Chirurg sděluje, že pacientku zvládl zatím zevrubně vyšetřit, ale stav se dle něj jednoznačně nejeví jako akutní tělesné onemocnění. Pacientka se ale dle něj začíná chovat stále více „zvláštně“ a je stále více neklidná, proto chirurg požaduje psychiatrické konzilium.

Ilustrační obrázek: stockimages (FreeDigitalPhotos.net)

 

Nezhojená extrakčná rana v sánke

autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

75ročná pacientka, p. Bendíková, bola poukázaná svojim obvodným stomatológom na pracovisko maxilofaciálnej chirurgie pre neutíchajúce bolesti v sánke. Bolesti pretrvávajú posledné tri týždne, sú stupňujúceho charakteru, občasné až záchvatové. Väčšinou sa bolesti prejavia najintenzívnejšie po jedle. Pacientka má problémy s prehĺtaním a má pocit cudzieho telesa v ústnej dutine. Veľký problém predstavuje zápach z úst, ktorý sa za posledné dva týždne výrazne prejavil.

 

Myokarditída spôsobená bakteriálnou infekciou z nevyhovujúcej endodontickej koreňovej výplne

autor: MDDr. Andrea Stašková

32ročný pacient sa dostavil na Kliniku stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, kde bol ošetrený v Lekárskej službe prvej pomoci. Pacient udáva prítomnosť opuchu v oblasti prvého molára, ktorý bol už v minulosti endodonticky ošetrený. Toho času mu spôsobuje problémy prítomnosť opuchu v oblasti koreňa zuba vpravo dole. Pacient pociťuje celkovú telesnú slabosť.

Ilustrační obrázek: stockimages (FreeDigitalPhotos.net)

 

Bolesť strednej tretiny tváre

autor: MDDr. Jozef Jendruch

30ročný muž udáva bolesti nie veľmi intenzívneho charakteru v oblasti čeľuste vpravo, myslí si, že by mohol mať niečo so zubami v tejto oblasti. Poslednú dobu sa necíti veľmi dobre - cíti sa oslabený, udáva mierne bolesti v oblasti strednej tretiny tváre vpravo, nevie však presne identifikovať miesto, hovorí o neurčitej nie veľmi intenzívnej bolesti. Ďalej hovorí, že  má často zapálené hrdlo a s tým spojné obtiaže. Tiež máva upchatý nos s výtokom, a to hlavne ráno, občasne má subfebrility.

 

Diferenciálna diagnostika tonzilitíd

autor: MUDr. Martin Novotný, PhD.

19ročný pacient pred troma dňami začal pociťovať bolesti hrdla a dostal teploty do 39 °C. Nechutí mu jesť, opuchli mu uzliny na krku a cíti sa veľmi slabý. Pacient udáva, že pred týždňom zmaturoval a zdá sa mu, že pri rozlúčkovom večierku asi prechladol. Nikto v jeho okolí nebol chorý a taktiež nie je v kontakte so zvieratami. Okrem uvedeného lokálneho nálezu a zvýšenej telesnej teploty je fyzikálne vyšetrenie pacienta normálne.

 

Resuscitace

autor: MUDr. Hana Harazim

75letá paní Vodičková se léčí s tlakem a ischemickou chorobou srdeční, trpí nadváhou a osteoporózou. Před pěti lety měla infarkt myokardu, nedávno utrpěla zlomenina krčku pravé stehenní kosti a prodělala totální endoprotézu kyčle. Od úrazu ji trápí velká bolest, po operaci se situace moc nezlepšila a tlumení bolesti vyžaduje kombinovanou analgoterapii, včetně injekčních opiodů. V noci u ní došlo k zástavě oběhu.

 

Komplikované poranění kolene

autor: MUDr. Tomáš Novotný, Ph.D.

37letá paní Dvořáková při skocích na trampolíně špatně doskočila na pravou nohu a ucítila „prasknutí“ v koleni a jakoby jeho „vyskočení". Od té doby ji koleno silně bolí a nemůže se postavit na pravou dolní končetinu. Labyrint je určen pro mediky V. a VI. ročníku po absolvování předmětu Chirurgie I a II.

Ilustrační obrázek: http://radiopaedia.org/cases/lateral-knee-dislocation

 

Pacient s diplopií

autor: Mgr. Petr Veselý, DiS., Ph.D.

Diplopie („dvojité vidění“) je současné vidění dvou obrazů jednoho předmětu najednou. Obraz může být posunut do stran horizontálně, vertikálně, úhlopříčně, popř. může být částečně rotován. Jedná se často o následek narušené funkce okohybných svalů, přičemž obě oči fungují senzoricky správně, ale nedokážou se správně zacílit na sledovaný objekt.

Ilustrační obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3ADiplopia.jpg

 

Je nebo není to sepse?

autor: MUDr. Michaela Richtrová

Hemofagocytující lymfohistiocytóza (HLH) je vzácné, avšak potenciálně fatální onemocnění charakterizované nadměrně aktivními histiocyty a lymfocyty, které se nejčastěji vyskytuje u velmi malých dětí. Časná diagnostika je velmi obtížná, chybí specifické příznaky, diagnostická kritéria jsou složitá.

Ilustrační obrázek: KXC 195, www.zachrannasluzba.cz

 

Akutní bolest břicha

autor: MUDr. Hana Petrášová

Meckelův divertikl je pozůstatkem ductus omphaloentericus, který v embryonálním věku spojoval fetální žloutkový váček s primitivním střevem. V 7.–8. týdnu gestace bývá za normálních okolností obliterován. V případě nekompletní obliterace jej nalézáme většinou ve vzdálenosti 60–90 cm orálně od ileocekálního přechodu na antimezenteriální straně ilea. Převážná většina Meckelových divertiků je klinicky němá, asymptomatická. Riziko vzniku komplikací během života se pohybuje v rozmezí 4-6%.

Ilustrační obrázek: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMeckel's_Diverticulum_AFIP.jpg

 

Diferenciálna diagnostika zlomenín tvárových kostí

autor: MDDr. Marcel Riznič, PhD.

V ambulancii maxilofaciálnej chirurgie, v ústavnej pohotovostnej službe prichádza 45ročný pacient ktorý je privezený rýchlou lekárskou službou. Podľa prvej lekárskej pomoci bol pacient nájdený ležiaci na zemi, na ulici. V oblasti tváre mal mnohopočetné odreniny a modriny. Po prvotnom vyšetrení javil známky spolupráce a momentálneho vedomia. Tvrdil, že na to ako sa na zem dostal si nepamätá, prebral sa až po príchode záchrannej služby.

 

Progredujúca bolesť hlavy s teplotami a poruchami správania

autor: MUDr. Zuzana Paraličová, PhD.

61ročný pacient bol na kliniku infektológie privezený záchrankou, ktorú zavolali jeho príbuzní, kvôli zmene zdravotného stavu. 5 dní má vysoké teploty do 39°C, udáva výrazné bolesti hlavy a čudne sa správa. Rodina opisuje zmenu v jeho správaní – často sa opakuje, má zrýchlené psychomotorické tempo, blúdi po byte, rozpráva „nezmysly“, dokonca sa pomočil. Posledný týždeň pred objavením teplôt nevedel spať, mal slabosť a závraty.

Ilustrační obrázek: stockdevil (FreeDigitalPhotos.net)

 

Akútna sialoadenitída

autor: MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

18ročný pacient sa dostavil na LSPP pre bolesti a zdurenie líca vpravo. Udával stupňujúce sa bolesti v oblasti líca trvajúce asi tri dni. Zvýšenú teplotu tela 37,8°C pozoroval asi deň. Pri extraorálnom vyšetrení sa zistil opuch v oblasti sánky vpravo, siahajúci pod dolný okraj sánky, červená lividná farba kože tváre vpravo, na dotyk teplá, tuhá. Intraorálne - zlá ústna hygiena, prítomné zvyškové korene zubov DN 46,47, ponechané korene boli i v čeľusti, kariézne a deštruované zuby. Ďasná boli začervenalé, krvácajúce na dotyk.

Ilustrační obrázek: David Castillo Dominici (FreeDigitalPhotos.net)

 

Anestezie obézního pacienta

autor: MUDr. Marek Kovář, Emma Jurkovičová, Marta Juřeníková

Anestezie u obézních pacientů s sebou nese odlišnosti od běžně vedené anestezie. Provedení některých rutinně užívaných postupů je konstitucí obézního pacienta často ztíženo, někdy až znemožněno. Taktéž zajištění dýchacích cest a dávkování farmak má svá specifika. Cílem našeho algoritmu je, aby si řešitel uvědomil důležité okamžiky, kdy je nutné v průběhu anestezie přihlédnout k habitu pacienta.

 

Crush syndrom

autor: Olga Smékalová, Dominika Styk, Deana Slovjaková

Crush syndróm - syndróm zo zavalenia, je stav spôsobený masívnym stlačením mäkkých tkanív, predovšetkým svalov, sprevádzaný ich rozpadom  - rabdomyolýzou, opuchmi končatín a rizikom hyperkalémie. Z rozpadnutých svalov sa uvoľňuje myoglobín, ktorý môže spôsobiť rozsiahle poškodenie obličiek a vyvolať akútne renálne zlyhanie. Tento algoritmus popisuje postup starostlivosti o zavaleného pacienta od laickej prvej pomoci až po celý jeho osud v nemocnici.

 

Racionální antibiotická terapie

autor: MUDr. Hana Harazim, Zbyněk Švrček, Kateřina Uličná

Antibiotická terapie je nedílnou součástí péče o pacienty ve všech oborech, proto je nutné, aby každý lékař znal její všeobecné zásady. Léčba by měla být dostatečně účinná, ale zároveň cílená. Je nutné myslet na riziko vzniku rezistence bakterií. Tento algoritmus vás provede případem konkrétního pacienta, od indikace terapie až po řešení komplikací.

 

Traumatické život ohrozujúce krvácanie

autor: Jana Kubalová, Kateřina Vaníčková, Ľudmila Floreková, Michal Hrubý

Pri úrazoch sa môže rozvíjať život ohrozujúce krvácanie bez zjavných vonkajších známok, ktoré by na to upozornili. Náš algoritmus je založený na podklade skutočnej kazuistiky, kde bol pacient účastníkom vážnej dopravnej nehody.

 

Otrava oxidem uhelnatým

autor: MUDr. Martina Klincová, MUDr. Ľubomíra Longauerová, Jakub Zmrzlík, Barbora Žajdlíková

Otrava oxidem uhelnatým (CO) patří mezi nejčastější náhodné otravy. CO se velmi silně váže na hemoproteiny a blokuje jejich funkci. To způsobuje závažnou tkáňovou hypoxii. Otrava může vyústit v těžké neurologické postižení a vést až ke smrti pacienta. Vazba CO je reverzibilní, je proto nutná včasná a adekvátní léčba.

 

Akutní pankreatitida

autor: MUDr. Kateřina Gajdošíková, Anna Ďuriníková, Simona Špaňová

Akutní pankreatitida je vysoce rizikový stav, ke kterému musíme přistupovat již od prvního podezření jako k stavu život potencionálně ohrožujícimu. Příznaky jsou často variabilní a muže způsobit závažné a dlouhodobé komplikace, nebo i smrt. V algoritmu si procvičíte základní principy diagnostiky a terapie akutní pankreatitidy, při snaze co nejvíc snížit riziko případného úmrtí a vyléčit pacienta. Současně Vám bude vysvětleno, proč jsou některé diagnosticko-terapeutické postupy vhodnější než jiné a v jakém pořadí je vhodné je uplatnit.

 

Peroperační embolie

autor: MUDr. Jan Hudec, Zuzana Timková, Lenka Tobiášová

Embolie obecně je život ohrožující stav způsobený uvíznutím částice v cévním systému, kde způsobí jeho obstrukci. Podle charakteru a původu částic může vzniknout embolie tuková, vzduchová, způsobená trombem, celulární (metastázy, plodová voda) nebo subcelulární (rozpadlé buňky). Každá z forem má odlišné příčiny vzniku a rizikové faktory, některé můžou být závažnou komplikací určitých operačních výkonů. Algoritmus popisuje vznik embolie při neurochirurgické operaci s důrazem na příznaky, podle kterých musí lékař tento stav včas rozpoznat a správně na něj zareagovat.

 

Akutní končetinová ischemie

autor: MUDr. Karolina Steinerová, doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Kateřina Matoušková, Peter Minárik

Akutní končetinová ischemie je závažné onemocnění, které je zatížené vysokou morbiditou i mortalitou. Její výskyt je odhadován na 150 případů na 1 milion obyvatel za rok. Je definována jako náhle vzniklý stav ohrožující životnost končetiny způsobený kritickým poklesem krevního toku a perfuze tkání. Rozeznáváme dvě základní příčiny onemocnění. Jsou to embolie do tepen dolních končetin a trombóza vzniklá in situ na aterosklerotických plátech. Prognóza nemocných je zásadně ovlivněna správnou diagnózou a včasně zahájenou terapií. Tento algoritmus vás provede problematikou od diagnostiky skrz léčbu až po komplikace a následnou terapii.

 

Akutní selhání ledvin

autor: MUDr. Roman Štoudek, Dominika Štrbová, Mária Štrbová

Akútne renálne zlyhanie je náhle vzniknuté, potencionálne reverzibilné zníženie renálnych funkcií z príčin prerenálnych, renálnych či postrenálnych. Morbitita aj mortalita tejto choroby  zostáva aj cez pokrok v liečebných opatreniach stále veľmi vysoká. V našom algoritme si vyskúšate ako postupovať u pacienta s akútnym renálnym zlyhaním a zistíte, aké komplikácie môžu nastať a ako ich liečiť.

 

Tonsilektomie u dětí

autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Adriana Cibíková, Eva Hlaváčková

Tonsilektomie a adenektomie jsou jedny z nejčastějších chirurgických  zákroků v dětském věku. Tonsilektomie znamená chirurgické odstranění tonzil, uložených párově na laterálních stěnách oropharyngu. Tato imunokompetentní tkáň je v první linii obrany proti požitým nebo vdechnutým patogenům.  Zvětšení nebo zanícení tonsil může vyžadovat jejich chirurgické odstranění. Indikace tonsilektomie zahrnují opakující se faryngotonsilitidy, chronickou a hemoragickou tonsilitidu, peritonsilární absces, streptokokovou infekci, polykací potíže, zápach z úst nebo podezření na maligní onemocnění.

 

Komplexní regionální bolestivý syndrom u dětí (algoneurodystrofie)

autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Adéla Kleinová, Eva Klabusayová

Komplexní regionální bolestivý syndrom (KRBS) je skupina chronických bolestivých stavů, které jsou častou komplikací po úrazech končetin. Významnou roli na vzniku má hyperaktivace sympatiku (porucha funkce autonomního nervového systému), kdy dochází ke vzniku poruch v mikrocirkulaci a poruchy vedení bolesti, které vedou ke vzniku neurogenního zánětu. Pokud se KRBS neléčí, dostane se do stádia nevratných změn, které vedou k trvalé invalidizaci pacienta. Zkuste si projít algoritmus, určit diagnózu podle typických klinických příznaků a včas zahájit správnou terapii.

 

Zavalení lavinou

autor: doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Tereza Hanzelková, Magdaléna Hartová

Ve sněhových lavinách zemře v zemích Evropy a Severní Ameriky každoročně více než 150 lidí. Většinu z nich tvoří horolezci, lyžaři a skialpinisté. Mnoha úmrtím lze předejít preventivními opatřeními, případně rychlým vyproštěním zavalených osob, správným způsobem poskytnutí první pomoci, tříděním postižených na místě nehody a následnou specializovanou léčbou ve správném zdravotnickém zařízení. V tomto algoritmu si vyzkoušíte jak správně postupovat při záchraně člověka kompletně zasypaného lavinou, která má tyto parametry: šířka odtrhu 200 m, výška odtrhu 0,2 – 1,8 m, délka laviny 600 m, výška nánosu 6 m, odhadovaná váha sněhu 9960 tun.
Nejdříve se vžijete do role členů skialpinistické výpravy, která je v Krkonoších zaskočena sesuvem laviny, následně pak do role lékaře zdravotnické záchranné služby, který je zodpovědný za primární ošetření osob vyproštěných horskou službou.

 

Resuscitace těhotné

autor: MUDr. Martina Kosinová, Patrícia Bartolenová, Michaela Cipovová

I když se srdeční zástava u těhotné ženy vyskytuje vzácně, je to situace pro každého lékaře velmi nepříjemná. Příčinou může být například srdeční selhání, krvácení, poruchy koagulace nebo trauma. V následujícím algoritmu si vyzkoušíte základní i rozšířenou resuscitaci rodičky s důrazem na specifika resuscitace těhotné ženy dle doporučených postupů.

 

Výšková nemoc

autor: MUDr. Martina Kosinová, Radim Gerstberger, Michal Vondráček

Akutní horská nemoc může člověka postihnout již ve výškách okolo 2500 m n. m. jako následek sníženého množství kyslíku ve vzduchu. Prvotní, mnohdy nenápadné, příznaky se mohou rozvinout až v život ohrožující onemocnění jako jsou výškový otok mozku či plic. Přestože lze správnou aklimatizací výškové nemoci poměrně účinně předcházet, občas se nevyhne ani profesionálním a zkušeným horolezcům. 
Vžijte se v našem algoritmu mezi členy vysokohorské výpravy a vyzkoušejte si řešení příznaků v různých stádiích této nemoci.

 

Léčba tachyarytmie

autor: MUDr. Hana Harazim, MUDr. Tomáš Korbička, Petra Honková, Tereza Prokopová

Tachyarytmie jsou poruchy srdečního rytmu s tepovou frekvenci vyšší jak 100/min. Algoritmus je zaměřen na problematiku supraventrikulárních tachyarytmii. Provází nas situací od vzniku SVT s úzkým QRS pravidelným rytmem až po deblokovaný flutter síní s převodem na komory 1 : 1. Pomůže nám ujasnit si doporučený terapeutický postup v těchto situacích.

 

Anestezie u hrudních operací

autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martina Dvončová, Nikol Englišová

Karcinom plic je nejvíce se vyskytujícím nádorem u mužů a třetím nejčastějším u žen. Chirurgický zákrok je jedním z běžných způsobů léčby. Jelikož operace na plíci ovlivní ventilační schopnosti pacienta, je potřeba k tomuto zákroku z hlediska anesteziologie přistupovat specificky. Algoritmus je tedy především zaměřen na volbu předoperačních vyšetření dýchacího systému pacienta a intubačních pomůcek, mezi kterými hraje důležitou roli dvoucestná endobronchiální kanyla. Dále se algoritmus zaměřuje na volbu ventilačního režimu a další odlišnosti u tohoto typu operace.  V neposlední řadě nastiňuje situaci, kdy ventilace a oxygenace pacienta, i přes cílené zásahy anesteziologa, selhává.

 

Febrilní křeče u dětí - 2015

autor: Ľubomíra Ventrčová-Longauerová, Martina Klincová, Radim Gerstberger, Zuzana Horváthová

Febrilní křeče jsou věkově vázaným fenoménem, projevujícím se křečovými stavy, typicky generalizovanými tonicko-klonickými, s možnou ztrátou vědomí, poruchami vegetativních a regulačních funkcí. Vznik febrilních křečí je dáván do souvislosti s iniciální fází infekčního onemocnění. V rámci klasifikace rozlišujeme febrilní křeče jednoduché a komplikované s vážnějším průběhem i následky (mohou progredovat až do život ohrožujího status epilepticus). Diferenciální diagnostika se opírá o vyloučení především neuroinfekčního onemocnění, křečových stavů jiného než infekčního původu, dále epileptického záchvatu a febrilní synkopy.

 

Cévní mozková příhoda

autor: MUDr. Roman Štoudek, David Mišurec, Katarína Sakalová

Cévní mozková příhoda (CMP) je akutní stav, který je způsoben  přerušením krevního zásobení některé části mozku. Ischemická CMP (iCMP) představuje asi 80% všech iktů a je důsledkem ucpání mozkové cévy trombem. Bez přístupu kyslíku začnou buňky v mozku odumírat a dochází ke ztrátě funkcí, které jsou pod kontrolou postižené části. Klinicky se u pacientů setkáváme s poruchou hybnosti tváře či končetin. Dalším znakem mohou být poruchy v udržení rovnováhy, náhle vzniklá silná bolest hlavy, porucha zraku nebo potíže s mluvením. Důležitým faktorem v úspěšnosti léčby je rychlá a správná diagnostika iCMP kvůli omezenému časovému intervalu pro podání tPA. Následky vznikající po iktu korelují s lokalizací a rozsahem postižené mozkové tkáně. 

 

Dětský psychiatrický pacient

autor: MUDr. Pavel Theiner, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

Obracejí se na Vás rodiče 11letého chlapce, u kterého narůstají projevy neklidu, zhoršuje se školní prospěch, má konflikty doma, ve škole i v mimoškolních aktivitách. Gradovalo včera, když uhodil při hádce matku. Tělesně je zdráv. Při obecném pediatrickém vyšetření je chlapec spíše stydlivý, klidný, somaticky v normě, kromě četných hojících se drobných hematomů. V nápadném rozporu jsou údaje od rodičů o chování dítěte a pozorování lékaře, jak dítě vystupuje v ordinaci. Klinicky nic závažného a akutního nenacházíme kromě četných hematomů spíše staršího data na končetinách.

 

Spinální trauma

autor: MUDr. Olga Smékalová, MUDr. Jan Hudec, Tomáš Stuchlík, David Hruška

Spinální trauma je poranění páteře a míchy. K poranění míchy může dojít i při manipulaci s pacientem, zejména pokud se jedná o sdružené poranění, kde dominují život ohrožující zranění. Na poranění páteře by se proto mělo myslet vždy, když je v anamnéze prudká akcelerace či decelerace (dopravní nehody, pády, sportovní úrazy). Náš algoritmus vás provede spinální traumatem od první pomoci až po jeho pozdní komplikace.

 

Léčba nádorové bolesti

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Lucia Chnupová, Pavla Chromá, Karolina Steinerová

Nádorová bolest významným způsobem snižuje kvalitu života pacienta s onkologickým onemocněním. Terapie nádorové bolesti je nedílnou součástí komplexní onkologické péče. I přes tuto skutečnost není její léčbě často věnována adekvátní pozornost.  Algoritmus poukazuje na základní principy léčby nádorové bolesti v souladu s recentními doporučeními.

 

Epilepsie

autor: MUDr. Hana Harazim, Radka Kadlčíková, Mária Moravská

Epilepsie je nemoc provázena opakovanými záchvaty nekontrolované excitační aktivity mozkových neuronů, které vedou k mozkové dysfunkci. Záchvaty mohou vznikat z různých příčin, například jako následek úrazu hlavy, nádoru nebo zánětu mozku, cerebrovaskulární příhody nebo jako důsledek různých metabolických změn. Mohou být také idiopatické. Většina záchvatů spontánně ustává, může se však stát, že epileptický záchvat nepřestává nebo se pacient neprobírá. V takovém případě se jedná o status epilepticus, závažnou život ohrožující situaci.

 

Analgezie při porodu

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Bc. Zuzana Brachaczková, Petra Holečková, Lenka Nedomová

Porodní bolest, objevující se během kontrakcí, je vlastně reakcí organismu těhotné ženy připravující se na nadcházející porod. Intenzita porodní bolesti je u různých žen různá, neboť prožívání bolesti je ovlivněno somatickými, psychickými a sociálními vlivy. Proto i přístup k tlumení této bolesti musí být individuální. V současné době máme na výběr z mnoha farmakologických i nefarmakologických postupů. K nejčastěji používaným metodám patří epidurální analgezie, nově se využívá i podání remifentanilu. Správně indikovaná a podaná porodnická analgezie nám může pomoci snížit výskyt porodnických komplikací u matky i dítěte.

 

Úraz na sjezdovce

autor: MUDr. Martina Kosinová, Lucie Janalíková, Ľudovít Kadlec

Horská služba ČR ročně vyjíždí k více než 6000 zásahům. Přibližně polovinu nehod má na svědomí právě sjezdové lyžování. Nejčastějšími úrazy pak jsou poranění kloubu, zhmoždění a zlomeniny. V našem algoritmu si vyzkoušíte, jak postupovat při úrazu na sjezdovce jako laik, jak probíhá přednemocniční a posléze nemocniční péče.

 

Ruptura AAA

autor: MUDr. Martina Kosinová, MUDr. Lukáš Korbel, Kateřina Gajdošíková, Daniela Hahnová

Na nejzávažnější komplikaci aneurysmatu abdominální aorty – rupturu je třeba neustále myslet, protože zdánlivě banální potíže jako bolesti v zádech, epigastriu či zvracení mohou být předzvěstí letálního konce. Po asymptomatickém období může stav končit hemoragickým šokem v rámci pár hodin. Vzhledem k rizikovým faktorům, které jsou v naší populaci hojně zastoupeny (kouření, hypertenze, ateroskleróza, věk) a prevalenci aneurysmatu, která není zanedbatelná (2,5 – 5 %), je riziko ruptury vysoké. Udává se dle velikosti, kdy aneurysma nad 6 cm v průměru skrývá riziko ruptury do 5-ti let 33 %, průměr nad 7 cm až 95 %

 

Dialyzovaný pacient s traumatem

autor: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

Muž, narozen 1967. Chronická renální insuficience (CHRI) na basi Alportova syndromu, hypertenzní nemoc, peritoneální dialýza zahájena před 12 lety, sec. anemie, sec. hyperparathyreosa, hyperfosfatemie, hypakuse, polyneuropatie DKK, hyperlipidemie, st.p. Lymské borreliose, vertebro-algický syndrom. FA: Monopril, Acecor, Lusopress, Lozap, Tenaxum, CaCO3 , Renagel, Fosrenol, Mimpara, Rocaltrol Acidum folicum, Sorbifer durules, Lescol, Aranesp, FerrLecit. Ráno upadl, odeslán z nefrologie pro bolesti v oblasti pravé dolní končetiny, nemožnost dostupu na končetinu. Objektivně vitální funkce: TK: 135/80 mm Hg P: 78´

 

Agresivní pacient

autor: MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D., Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Jste volán jako konziliární psychiatr na centrální příjem nemocnice, na který byl RZP přivezen pacient s tržnou ránou na hlavě. Od počátku je verbálně agresivní a během ošetření se u něj začínají objevovat i tendence k brachiální agresi. Pacient je při vašem příchodu na centrální příjem v čekárně chirurgické ambulance v přítomnosti dvou sester a lékaře. Od lékaře centrálního příjmu se dozvíte, že byl přivezen RZP z parkoviště před nočním klubem. Před klubem vyprovokoval strkanici, při které utržil ránu na čele. Sanitku mu zavolali kamarádi pro zmíněné poranění, ale také kvůli jeho neobvyklému chování. Verbálně agresivní s pohotovostí k brachiální agresi byl již při převozu. Vzhledem k jeho chování jej bylo jen obtížně možné vyšetřit, ale kromě drobného tržného poranění a vyššího TK a tepové frekvence nejeví žádné známky poranění či nemoci.

 

Psychotický pacient

autor: Prof. MUDr. Radovan Přikryl, Ph.D., Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D., doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D.

Jste voláni v roli psychiatra k akutnímu konzíliu na centrálním příjmu všeobecné nemocnice. Při příchodu spatříte mladého muže s pouty na rukou, který je doprovázen policií, nemocniční ostrahou a svou matkou. Muž je Vám představen jako Váš případ. Na první pohled je ledabyle oblečen, neoholen, kruhy pod očima mohou svědčit pro únavu a vyčerpání. Neustále těká očima po místnosti, polohlasně hovoří, kýve hlavou a občas vykřikne: „jasné, je to jasné, rozumím…“. Snaží se vstát ze židle, v čemž mu ale jeho doprovod brání, je na něm patrno vnitřní napětí a subjektivní nepohoda. Na Vaše otázky nereaguje, má sevřené rty, očima nervózně těká po místnosti a stropu. Máte pocit, jako by něco poslouchal.

 

Mentální anorexie

autor: MUDr. Václav Krmíček, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

Záchrannou službou byla přivezena na interní ambulanci sedmnáctiletá dívka pro opakovaný kolapsový stav. Pacientka je při vyšetření nesdílná, odpovídá jednoslovně a neochotně, kolapsovým stavem není zaskočená. Uvádí, že má vše pod kontrolou, byla jen unavená. Na občasné omdlení je prý zvyklá, uklidňuje nás, že se dá vše do pořádku, chce jít domů. Podvýživu vysvětluje nechutenstvím a bolestmi břicha. Vše je vázané na zvýšený stres před maturitou.

 

Kraniocerebrální trauma

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Roman Štoudek, MUDr Michal Izakovič, Vendula Štarhová, Kristýna Koželuhová

Kraniocerebrální trauma je nejzávažnější skupina poranění, která je spojena s vysokou úmrtností a těžkými trvalými následky. V současné době stoupá četnost poranění mozku a lebky, často se vyskytují jako součást polytraumat. V našem algoritmu se seznámíte s přímým akutním poraněním mozku a jeho léčbou.

 

Infarkt myokardu

autor: MUDr. Hana Harazim

Jste praktický lékař a do Vaší ambulance přichází pětašedesátiletý pan Záruba. Bývá častým návštěvníkem, protože si pravidelně chodí pro recepty na své chronicky užívané léky. Naposledy se u Vás ukázal před týdnem, proto Vás jeho návštěva trochu překvapí. On vám také tvrdí, že měl úplně jiné plány na středu – dnes měl v plánu si jít vyzvednout důchod na poštu a potom jít s kamarády do hospody sledovat fotbal jako každý týden. Znáte se dobře, protože se u Vás už několik let léčí s vysokým tlakem, cukrovkou, chronickou bronchitidou a nedávno mu byl zjištěn i zvýšený cholesterol a jaterní enzym GMT. Právě kvůli potížím s plícemi se před rokem rozhodl zanechat po 30 letech kouření, s nikotinovými náplastmi se mu podařilo své předsevzetí dodržet. Těžší to je s jeho bojem proti nadváze: po operaci kolene před 10 lety přibral a od té doby má stále kolem 100 kg při jeho výšce 180 cm. Rád jezdí na kole, ale v posledním roce ujede jenom krátké vzdálenosti (na poštu, do obchodu), protože ho jinak chytají křeče do lýtek. Na cévním vyšetření, na které jste ho poslali před půlrokem, se zjistilo, že má rozvinuté stenózy na arteria iliaca externa l. sin. a také a. poplitea l. dx. Hned při prvním pohledu na něj ve dveřích si všimnete, že je silně opocen. Ambulance je ve druhém patře bez výtahu a pán po cestě do schodů nemůže popadnout dech. Ztěžka dosedá na židli u Vašeho stolu a začne vyprávět, co ho k Vám přivádí.

 

Bolest hlavy - diferenciální diagnostika

autor: MUDr. Hana Komínková, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

17letá pacientka přichází asi 2 hodiny od rozvoje potíží. Ráno po příchodu do školy měla náhle problémy s řečí - z ničeho nic jí začaly vypadávat slova a nemohla se vyjádřit. Následně jí začaly brnět prsty pravé ruky (dle jejích slov „jakoby si přisedla ruku“), hybnost končetiny omezená nebyla. Brněla i špička jazyka a oblast pravé tváře. Asi po 5 minutách jí rozbolela v oblasti levého spánku hlava. Předcházející potíže postupně odezněly, bolest hlavy však nyní přetrvává. Nezvracela, teplotu nemá, nachlazená v poslední době nebyla. Úraz hlavy neguje. Hluk či světlo jí nevadí. Na bolesti hlavy za normálních okolností netrpí. Tento stav se stal poprvé a dlouhodobě jiné zdravotní potíže nemá. Včera byla ve škole, poté šla domů, pracovala na počítači a kolem 22. hodiny šla spát, jak je zvyklá. Nic mimořádného se nestalo.

 

Maligní hypertermie - 2014

autor: Lukáš Dadák, Veronika Gulová, Eva Hoštáková

Maligní hypertermie je vzácné, život ohrožující onemocnění, které je charakterizované patologickým hypermetabolickým stavem na úrovni svalové tkáně.  Manifestuje se na základě genetické predispozice s AD dědičností po užití farmak se spouštěcím potenciálem pro MH - sukcinylcholinu a inhalačních anestetik. Může se rozvinout u pacienta během anestezie nebo i v časném období po jejím ukončení.
V našem algoritmu se dozvíte, jak u pacienta časně rozpoznat epizodu maligní hypertermie a jak v takovém případě postupovat.

 

Plicní embolie I

autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Martin Minárik, Eva Mikulčíková

Plicní embolie je život ohrožující onemocnění, při kterém dochází k náhlé obstrukci plicnice nebo některé z jejích větví, především krevní sraženinou. Krevní sraženina neboli trombus vzniká nejčastěji v hlubokém žilním systému dolních končetin nebo žil pánevních. Proces embolizace je pak vlastní uvolnění trombu z místa svého vzniku do plicního řečiště. Velké procento pacientů jsou tímto onemocněním postiženo a velmi často není tento stav správně rozpoznán. Je důležité jej umět diagnostikovat a léčit.

 

Plicní edém

autor: MUDr. Ivo Křikava, Ph.D., Markéta Kleinová, Lucie Jamborová

Plicní edém je nahromadění kapaliny v plicích. Vede k poruše výměny plynů a může způsobit respirační selhání. Je způsobován poruchou srdce, která brání náležitému odčerpávání kapaliny z plicního oběhu nebo přímým poškozením plicního parenchymu. Léčba závisí na příčině, je zaměřena na odstranění této příčiny a na maximalizaci respirační funkce. Musí být včasná a intenzivní. Algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

 

Suicidalita

autor: MUDr. Jitka Hüttlová, Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

RZP přiváží na Krizové centrum FN Brno ženu po intoxikaci medikamenty. Dle dostupné dokumentace je somaticky sledována pro hypothyreózu (užívá Euthyrox), jinak zdravá. Je svobodná, bezdětná, více informací není aktuálně k dispozici. Dle posádky RZP pacientka zanechala dopis na rozloučenou (dopis s sebou nemají) a užila ne zcela známé množství léků (cca 40 tbl. Rivotril 0.5 mg). Na KC přivezena na lehátku, pro výraznou malátnost není schopná přejít z lehátka na sedačku.

 

Deprese

autor: MUDr. Richard Barteček, Ph.D., Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

Imaginární případ depresivní pacientky zahrnuje péči o pacientku od prvního kontaktu v prostředí krizového centra až k propuštění pacientky nebo k neúspěchu terapie. V kazuistice student v určitém bodě přijde k místu, kde mu bude nabídnuto několik terapeutických alternativ. Každá intervence představuje zhruba 1- až 2-týdenní terapeutický pokus. Pro zjednodušení nejsou uvedeny dávky užívané medikace. Stejné intervence lze opakovat, a to i několikrát za sebou.

 

Obtížné zajištění dýchacích cest - 2014

autor: Lukáš Dadák, Adéla Sotolářová, Karolina Radl Steiner

Obtížná intubace je akutní, život ohrožující stav, který je noční můrou každého anesteziologa. O obtížné intubaci můžeme hovořit, pokud se nám nepodaří zaintubovat ani při opakovaných pokusech nebo do 10 minut. Můžeme ji očekávat například u pacientů s omezenou hybností krční páteře, poraněním krku a obličeje nebo v těhotenství.

 

Intoxikace rekreační drogou

autor: MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Ľubomíra Longauerová, Adrián Sahaj, Kristína Hubschová

Nesprávny terapeutický postup v niektorých prípadoch intoxikácie drogou môže spôsobiť ťažšie následky než intoxikácia samotná, a aj preto je dôležité na intoxikáciu drogou v rámci diferenciálnej diagnostiky myslieť. Náš algoritmus popisuje diagnostiku a možnosti riešenia komplikácií pri intoxikácii jednou z rekreačných drôg.

 

Laryngospazmus

autor: MUDr. Hana Harazim, Monika Ďuricová, Jan Blahut

Laryngospazmus je akutní život ohrožující stav způsobený reflektorickým uzávěrem hlasové štěrbiny hlasivkami. Vyvolávající činitelé podílející se na vzniku stavu můžou být sekrety (sliny, krev, žaludeční obsah), manipulace laryngoskopem nebo jiným materiálem k zajištění dýchacích cest v hypofaryngu. Častěji se vyskytuje u dětí, mladých dospělých  nebo velkých objemných lidí při extubaci v neúplném probuzení z celkové anestezie. Algoritmus prezentuje jeden z doporučených postupů jak řešit těžký laryngospazmus. 

 

Akutní astma

autor: MUDr. Roman Štoudek, MUDr. Martina Kosinová, Mária Bačíková, Monika Bendíková

Astma je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest, které je spojené s průduškovou hyperreaktivitou a vede k opakujícím se epizodám dušnosti, pískotu, tíže na hrudi a kašle. Akutní astma je život ohrožující stav, špatně reagující na základní léčbu a vyžadující hospitalizaci pacienta. Protože se neustále zvyšuje počet astmatiků, je důležité vědět, jak si s tímto obtížným stavem poradit.

 

Císařský řez

autor: Petr Štourač, Tomáš Korbička, Gabriela Matuščinová, Petra Polochová, Klára Svobodová

Císařský řez je operací, kdy se dítě vybavuje z dutiny děložní chirurgickou cestou. Indikací k tomuto zákroku může být několik. Náš algoritmus se věnuje především třem typům anestezie (celkové, epidurální a subarachnoideální), které mohou být použity během zákroku, a komplikacím, k nimž může během operačního výkonu dojít. Nepřipravenost a nedostatečná pomoc může ohrozit na životě nejen dítě, ale i samotnou rodičku.

 

Život ohrožující krvácení - 2014

autor: Olga Smékalová, Michaela Vobrová, Veronika Michalčinová, Zuzana Mišutková

Život ohrožující krvácení (ŽOK) lze definovat z mnoha pohledů: podle velikosti krevní ztráty - ztráta objemu krve v průběhu 24 hodin (u dospělého člověka cca 10 transfúzních jednotek ery) nebo ztráta 50% objemu krve během tří hodin nebo pokračující krevní ztráta přesahující objem 150 ml/min; podle přítomnosti klinických a laboratorních známek tkáňové hypoperfúze nebo známek poruchy orgánových funkcí. Někdy krvácení není spojeno s velkou krevní ztrátou, ale ohrožuje život lokalizací krvácení do oblastí důležitých pro udržení životních funkcí (např. do CNS).

 

Acidobazická rovnováha

autor: MUDr. Elena Krátka, Vlastimil Koziel, Daniela Hahnová

Acidobazická rovnováha je dynamická rovnováha mezi tvorbou a vylučováním kyselých a zásaditých látek v organismu. Je velmi přesně regulována, což je nezbytné pro správný průběh celé řady metabolických drah a fyziologických procesů. Poruchy acidobazické rovnováhy jsou vždy komplexním problémem, při kterém se mění celé vnitřní prostředí pacienta. Schopnost včasného rozpoznání a správného řešení těchto odchylek je v klinické praxi naprosto zásadní. A v našem algoritmu se dozvíte, jak na to.

 

Resuscitace novorozence

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Ľubomíra Longauerová, Terezie Lásková, Hana Pulkrábková

Každé těhotenství nemusí končit porodem plodu v termínu. Během těhotenství se mohou objevit komplikace, v jejichž důsledku je indikován předčasný porod. Jedna z těchto komplikací může být hypoxie plodu z různých příčin. V tomto případě končí předčasný porod vybavením hypoxického dítěte s nedostatečným Apgar skóre. V algoritmu s názvem „Resuscitace novorozence“ si můžete vyzkoušet jak v takové situaci postupovat.

 

Akutní laryngitida u dětí

autor: MUDr. Hana Harazim, Michaela Knollová

Dětský věk je charakteristický výskytem velkého množství infekčních onemocnění a některé z nich mohou malého patienta i ohrozit na životě. Výskyt obávané akutní epiglotitidy u dětí se podařilo snížit zavedením očkování proti Haemofillus influenzae B a proto se daleko častěji setkáte s obstrukcí horních dýchacích cest způsobenou akutní laryngitidou. Začíná náhle z plného zdraví nebo navazuje na katar horních cest dýchacích. Nejčastěji se objevuje v noci ve formě záchvatovité inspirační dušnosti s inspiračním stridorem. Jak v této nelehké klinické situaci postupovat se  dozvíte v našem algoritmu.

 

Toxické megakolon se septickým šokem u mladé ženy.

autor: Radovan Uvízl

Dosud zdravá žena, 22 let s negativní osobní a farmakologickou anamnézou, uvádí pouze intermitentní obstipace a průjmy v souvislosti se stresem. Vstupně na EMR pro zvracení  a průjem, bez dietní chyby. Progrese dehydratace se známkami šokového stavu, indikace k CT břicha, kde výrazná dilatace celého tračníku až vyhlazení haustrace, bez pneumoperitonea, bez volné tekutiny v dutině břišní. Výrazný meteorizmus, tenké kličky bez dilatace. V lab. laktátová acidóza 11 mmol/l, pH 6,99, leu 30,6 PCT 23. Po zavedení NGS evakuace mizerere. Zahájena ofenzivní SSC terapie těžké sepse. Operační revize s nálezem sterkorální peritonitidy, provedena subtotální kolektomie. Pooperačně přetrvávaly známky septického šoku, dosaženo early goal directerd therapy. 6. den přeložena v dobrém stavu na chirurgické oddělení.    

 

PEDKAZ

autor: Kolektiv autorů LF UP v Olomouci

Samostatný systém pro práci s pediatrickými kazuistikami obsahuje více než 160 případů z různých lékařských oborů. Studenti řeší každý případ v tomto pořadí: 1) Popis přijetí pacienta, 2) Urgentnost, 3) Prvotní diferenciální diagnosticá úvaha, 4) Laboratorní vyšetření, 5) Zobrazovací vyšetření, 6) Další vyšetření, 7) Konečná diferenciální diagnostická úvaha, 8) Diagnóza, 9) Terapie. Ke každé části je jim na závěr poskytnuta zpětná vazba.
 

 

Srdce jako pumpa zpětnovazebně řízená přítokem

autor: doc. MUDr. Jiří Kofránek, CSc.

Vysvětlení hemodynamiky cirkulačního systému, základní principy její regulace, principy fungování srdce jako pumpy, vznik EKG, srdečních ozev. Vztah srdce jako pumpy a cévního systému, návaznost cirkulačního systému na homeostázu objemu ve vztahu k ledvinám, cirkulační poruchy, patogeneze srdečního selhání aj.

 

Polymorbidní dětský pacient

autor: PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., MUDr. Tomáš Tomáš, Ph.D., RNDr. Martin Komenda

Polymorbidita je typickým projevem a předpokládáme ji u osob vyššího věku.  Zde je prezentován relativně raritní případ dítěte s primárním onkologickým nálezem (bilaterální retinoblastom), který je následně komplikován dalším. Prezentován je rozsáhlý algoritmus diagnostických postupů s využitím multimodálního přístupu. Navazuje volba odpovídajících terapeutických zásahů, které umožňují zvýšení kvality života polymorbidního pacienta dětského věku. Prezentovaný interaktivní výukový materiál by měl možnost studentům nejen pochopit návaznost diagnosticko-terapeutických zásahů, ale zejména a význam diferenciální diagnostiky a axiom minimalizace zátěže pacienta s maximální výtěžností vyšetřovacího a léčebného plánu.

 

Virtuální kazuistiky

autor: Kolektiv autorů LF UK v Hradci Králové

 

 

Rozvoj neklidu pacienta po operaci

autor: doc. MUDr. Tomáš Kašpárek, Ph.D., ing. Daniel Schwarz, Ph.D.

Jste volán jako konziliární psychiatr  pro náhlý rozvoj neklidu a nepřiléhavého chování k 60ti létému pacientovi, hospitalizovanému po operaci traumatické fraktury krčku femoru. Při příchodu na JIP chirurgické kliniky je pacient omezen v lůžku, protože se snažil vytrhnout si venózní kanyly a močový katetr. Při vyšetření je při vědomí, naváže s vámi kontakt, sdělí své základní osobní údaje – své jméno, kde bydlí, kde je zaměstnán. Při pohovoru spolupracuje, odpovídá bez delších latencí, hovor o složitějších tématech je však obtížný, protože mu stále odbíhá pozornost k tématu ohrožení, je však netrpělivý, při snaze o položení doplňujících dotazů se stává dráždivý, sarkastický, verbálně vás napadá.

 

Perakutní průběh těžké septické endokarditidy

autor: Radovan Uvízl

76letá pacientka v domácí péči, ošetřována rodinou. Poslední dny nejedla, málo pila. Obtížný kontakt. Na emergency přivezena pro progresi poruchy vědomí a rozvoj febrilí s podezřením na uroinfekt. Rychle progredující ventilační selhání indikuje k napojení na UPV, nutná podpora vazopresory. Nasazena empirická ATB terapie - Amoksiklav 1,2 g i.v. co 8 hod k pokrytí ev. močové infekce. Po rychlé progresi celkového stavu došlo po 8 hodinách pobytu v nemocnici k exitu. Pitevní nález potvrdil jako zdroj sepse nejen močový infekt, ale zejména přítomnost infikovaných chlopenních vegetací s perikarditidou.

 

Eklampsie

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Jiří Bosák, Karla Voráčová

Eklampsie je život ohrožující komplikace těhotenství, pro kterou jsou charakteristické tonicko- klonické křeče. Obvykle předem varuje rozpoznatelnými symptomy, ale někdy se může dostavit zcela neočekávaně. Eklampsie vyžaduje okamžitý zásah, který spočívá v potlačení křečí, snižování vysokého krevního tlaku a rychlém provedení porodu. Vzhledem k závažnosti, nečekanému nástupu a průběhu eklampsie je zásadní obranou prevence a zachycení preeklampsie, již lze účinně medikamentózně léčit.

 

Náhlá příhoda břišní z pohledu anesteziologa

autor: MUDr. Hana Harazim, Zdeněk Drlík

Náhlá příhoda břišní (NPB) se řadí mezi klasické případy akutní medicíny. Vzhledem k hrozícím vážným komplikacím je ji třeba včas rozeznat a náležitě léčit. V případě chirurgické intervence je pacient ohrožen zejména aspirací žaludečního obsahu při úvodu do celkové anestezie. Náš algoritmus se zaměřuje na problematiku NPB z pohledu anesteziologa, zejména na správné provedení rychlého úvodu do anestezie (Rapid Sequence Induction- RSI, bleskový úvod, crush úvod).

 

Peripartální život ohrožující krvácení - 2013

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., Kristýna Malá, Jan Hudec, Vojtěch Hurčík

Peripartální život ohrožující krvácení je definováno jako rychle narůstající krevní ztráta, která je klinicky odhadnuta na 1500 ml a více a která je spojena s rozvojem klinických a/nebo laboratorních známek tkáňové hypoperfúze.

 

Sepse při peritonitidě - subhepatální absces

autor: Radovan Uvízl

Pacient po levostr. hemikolektomii pro ca sigmatu před rokem. Před týdnem po pravostranné hemihepatektomii + resekci ložiska z levého jat. laloku propuštěn domů v dobérm stavu. Nyní přivezen na emergency pro bolesti břicha, zvracení, průjem, zimnice. Na CT nález hematomu v oblasti po jaterní resekci, oj. bublinky plynu. Rozvoj septického šoku při peritonitidě, oběhově nestabilní, tachypnoický, subileosní. Iindikována revize břicha, adhaesiolysa, resectio int. tenui partialis, decompressio int tenui et crassi, ileostomia axialis. Evakuace abscesu reg subhepat. l dx. Nutná vysoká vasopr. podpora pro obraz septického oběhového selhávání, UPV, ATB TH. Hemodynam. monitorace LIDCO, volumová terapie. Dle CT břicha dehiscence anastomózy, provedena operační revize, resutura anatomózy a deliberace střeva. Po týdnu překlad na chirurgii.

 

Letální průběh sepse při pneumonii u morbidně obézního pacienta

autor: Radovan Uvízl

58letý pacient s CHOPN při BMI 45. Akutní zhoršení ventilace při respiračním infektu od počátku s těžkou globální respirační insuficiencí charakteru ARDS. Empiricky pokryt podáním širokospektrého ATB, napojen na UPV, avšak v průběhu 3 dní nutné navýšení ventilačních parametrů k PEEP 20 cm H2O, a FiO2 1,0. Známky septického stavu s rozvojem multiorgánového selhání. ATB terapie byla potencována cíleně dle kultivačního nálezu. 5. den hospitalizace pacient zemřel v důsledku zhroucení ventilační funkce plic při rozvinutém septickém šoku.

 

Urosepse s nasedající bronchopneumonií

autor: Radovan Uvízl

Dlouhodobě imobilní 82letá pacientka byla přijata do nemocnice s febriliemi, celkovou schváceností, oligoanurií a dušností. Vstupně výrazná leukocyturie, fluidothorax vlevo. Nutné napojení na UPV, podpora oběhu vazopresory. Došlo k rychlé progresi septického šoku s mutiorgánovým selháním. Pacientka zemřela 2. den po přijetí.

 

Advanced Life Support u dospělých

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Eva Uvízlová, Martin Vašíček

Srdeční zástava je jednou z častých život ohrožujících situací, které může čelit každý z nás v běžném životě zejména pak zdravotníci v nemocničním prostředí. Náš algoritmus popisuje stručně a přehledně základní život zachraňující úkony u nemocniční zástavy srdce a postup zajištění pacienta resuscitačním týmem.

 

 

Diabetes mellitus

autor: MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MUDr. Michaela Drašková, Mayra Bermúdes, Monika Ťažká

Algoritmus s názvem Diabetes mellitus popisuje krok za krokem postupy v přednemocniční a následně i v nemocniční fázi léčby hyperglykemického komatu. Algoritmus je v přednemocniční fázi zpracován jak z pohledu laika, tak i z pohledu zdravotníka přítomného na místě události s kladením důrazu na zajištění základních životních funkcí. 

 

Meningokoková sepse

autor: MUDr. Elena Krátka, Lukáš Korbel, Michaela Gemrotová

Meningokoková sepse, meningokoková meningitida a sepse s meningitidou jsou onemocnění vyvolané gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis  a tvořící skupinu tzv. invazivních menigokových onemocnění. Nezanedbatelné procento zdravé populace je nosičem tohoto mikroba, který však na straně druhé dokáže způsobit fulminantně probíhající a často smrtící onemocnění. Algoritmus vás vtáhne do typického případu IMO a připomene nejdůležitejší principy léčby IMO.

 

Porod v terénu

autor: MUDr. Hana Harazim, MUDr. Michaela Drašková, Eva Filipová, Veronika Horváthová, Michaela Knollová, Táňa Novotná

Porod v terénu je situace, se kterou se může setkat každý z nás. Proto byl na toto téma vytvořen algoritmus, díky kterému se ocitnete v pozici lékaře RLP přivolaného k již probíhajícímu porodu. Zde máte možnost seznámit se se správným lékařským vedením porodu v terénu.

 

Intoxikace methanolem

autor: MUDr. Lenka Šrahulková (Baláková), Katarína Kačmárová, Romana Dúbravická

Intoxikace methanolem se za poslední rok stala témou velice aktuální. Nebezpečenství náhodné otravy je podmíněno nemožností jedovatý methanol při požití poznat a odlišit od ethanolu a včasně tak zabránit  příjmu většího množství. Tento algoritmus nás provádí situací od zajištění v přednemocniční fázi až po odbornou terapii na specializovaném pracovišti.

 

Anafylaxe v porodnictví – embolie plodovou vodou

autor: MUDr. Ivana Bártíková, MUDr. Olga Smékalová, Vlastimil Koziel, Alžběta Šátková, Barbora Kozlovská, Daniel Kotleba

Embolie plodovou vodou je vzácnou, nicméně velmi závažnou a dramatickou komplikací v těhotenství. Je jednou z nejčastějších příčin úmrtí rodiček po celém světě a mortalita se blíží 80 %. Diagnostika je postavena pouze na klinických projevech, používá se vylučovací postup - „diagnosis per exclusionem“. Tento algoritmus popisuje z pohledu anesteziologa tuto emergentní situaci i následnou diagnostiku. 

 

Úraz elektrickým proudem

autor: MUDr. Olga Smékalová, Martina Šablaturová

Poranění elektrickým proudem často může ohrozit člověka na životě. Chceme zde tedy demonstrovat, jak postupovat, pokud budete takového úrazu svědky. 

 

Klostridiová kolitida

autor: Hana Harazim

Případ starší pacientky, do té doby zdravé pacientky, která utrpěla jeden z nejčastějších úrazu v seniorském věku- zlomeninu krčku stehenní kosti. Ačkoli operační ošetření fraktury bylo nekomplikované a dobře hojící se, celkový stav se výrazně zhorší Rozvíjející se průjem, dehydratace a posléze septický stav vedou k podezření z náhlé příhody břišní. Skutečnou příčinou stavu je ale fulminantní průběh klostridiové kolitidy. 

 

Syndrom toxického šoku

autor: Hana Harazim

Mladá žena přijata v bezvědomí na kliniku infekčních nemocí, v anamnéze odebrané od manžela zvracení, průjem a horečky trvající jeden den. Laboratorní a klinické vyšetření potvrzuje diagnozu septického šoku, při aspekci pacientky odstraněn výrazně použitý vaginální tampon. Zahájena empirická antibiotická léčba, podpora oběhu vasopresory a transport pacientky na pracoviště intenzivní medicíny. Následně stabilizace oběhu, korekce vnitřního prostředí a septické koagulopatie, normalizace tekutinové bilance, rehabilitace. Původní výsev petechiálního exantému na končetinách a hrudníku následován erytémem rukou, zápěstí, nohou a bérců. Také zvýšená citlivost a pálení jazyka. Překlad na kliniku infekčních chorob 5.den.

Pacientka propuštěna do domácího ošetření 15.den, bez potíží, bez otoků, bez exantemu.

 

Postpunkční syndrom

autor: MUDr. Petr Štourač, Ľubomíra Longauerová, Jiří Táborský

Postpunkčná bolesť hlavy (cefalea) je jednou z komplikácií centrálnych blokád. Vzniká najčastejšie v súvislosti s predchádzajúcou punkciou epidurálneho alebo subarachnoideálneho priestoru ako následok perforácie dura mater a arachnoidey. Vzniknutým otvorom uniká mozgovo-miechový mok, čo vedie k zníženiu jeho tlaku a to môže vyvolať bolesti hlavy. V nasledujúcom algoritme sa vám pokúsime priblížiť diagnostiku a terapiu daného stavu.

 

Synkopa

autor: MUDr. Ivana Bártíková, Zuzana Markuseková

Synkopa je příznak označující krátkodobou ztrátu vědomí a posturálního tonu. Může se objevovat u lidí bez organického postižení kardiovaskulárního aparátu, ale může být průvodním jevem mnoha různě závažných onemocnění. Diagnostika synkopy je velmi obtížná, hlavní důraz spočívá v důkladné anamnéze a fyzikálním vyšetření, literární zdroje uvádějí, že samotná anamnéza vede k určující diagnóze až ve 25-35 %, nebo alespoň k indikaci dalších vyšetřovacích metod.

 

Analgezie v ambulanci praktického lékaře

autor: MUDr. Ivo Křikava, Martina Kosinová, Elena Jurisová

Dostatečná léčba bolesti bývá v ambulanci praktického lékaře nezřídka podceněnou částí každodenní péče o pacienty. Často dochází k poddávkování analgetik ze strachu z předávkování či návyku na silná analgetika. Proto Vám představujeme tento algoritmus s možným terapeutickým postupem při bolesti kyčelních kloubů.

 

Závažná alergická reakce

autor: MUDr. Roman Štoudek, Markéta Brandová, Jan Polášek, Renata Schwanzerová

Závažná alergická reakce je život ohrožující stav. Objevuje se v souvislosti s bodnutím hmyzem, požitím určitých potravin či po podání některých léků. Včasná diagnostika a neprodlená léčba hraje hlavní roli. Algoritmus Vás seznámí s možností diagnostiky a léčby tohoto závažného stavu. 

 

Toxická reakce na lokální anestetika ve stomatologii

autor: MUDr. Zdeněk Daněk, Andrea Hajná

Algoritmus popisuje reálnou situaci toxické reakce na lokální anestetikum v ambulanci zubního lékaře a spíše didakticky navozuje rozvoj od relativního předávkování až po předávkování absolutní s ohrožením života. Algoritmus by tak měl přispět k osvojení důležitých postupů při řešení takto vzniklého akutního stavu.

 

Toxická reakce na lokální anestetika

autor: MUDr. Ivo Křikava, Ľubomíra Longauerová, Kristýna Melichárková, Tereza Šafaříková, Alexandra Lamprechtová

Lokální anestetika jsou hojně používána anesteziology, operatéry, případně i praktickými lékaři. Při jejich použití hrozí riziko závažných toxických reakcí, které mohou vést i k fatálnímu konci. Předkládaný algoritmus ukazuje možnosti minimalizace těchto rizik a předkládá i postup při řešení  závažné kardiovaskulární komplikace podle současných doporučení.

 

Synkopa ve stomatologii

autor: MUDr. Zdeněk Daněk, Eva Bosáková

Algoritmus popisuje reálnou situaci ošetření, extrakci třetích molárů, v ambulanci zubního lékaře s náhle vzniklou předoperační komplikací - synkopou. Jednotlivé kroky celé situace jsou koncipovány tak, aby test obsáhl problematiku synkopy v celém rozsahu. Dílčí otázky postupně popisují vyvíjející se stav pacienta a nabízí řešení jednotlivých kroků. Správné zodpovězení každé otázky dovede studenta k úspěšnému dokončení algoritmu.

 

Analgezie při algických stavech ve stomatologii

autor: MUDr. Zdeněk Daněk, Marta Gogolínová

Algoritmus popisuje dvě situace bolestivých stavů orofaciální oblasti. První je zaměřena na akutní pooperační bolest po chirurgické extrakci třetích molárů a doporučené strategii analgezie. Druhá situace vystihuje problematiku dlouhodobé chronické bolesti onemocnění temporomandibulárního kloubu a nabízí léčebná opatření v jednotlivých fázích onemocnění. Student se seznamuje s doporučenými postupy konzeravtivní léčby i následnými možnostmi chirurgické terapie.

 

Akutní koronární syndrom - 2011

autor: Lukáš Dadák, Hana Harazim, Martina Pleskačová

Infarkt myokardu patří mezi nejčastější příčiny úmrtí v naší populaci vůbec.  Na jeho vzniku se velkou mírou podílí značně rozšířené rizikové faktory jako je kouření, obezita, nesprávné stravovací návyky, nedostatek pohybu, vysoký krevní tlak a diabetes mellitus. V našem algoritmu Vám představíme správný průběh diagnostiky a léčby infarktu myokardu i nejčastější chyby a omyly, které mohou život pacienta významně ohrozit.

 

Vodní záchrana II

autor: MUDr. Lenka Šrahulková (Baláková), Andrej Černý

Základní pravidla poskytování první pomoci na vodě... aneb Jak pomoci tonoucímu a neohrozit přitom sebe.

 

Vodní záchrana I

autor: MUDr. Lenka Šrahulková (Baláková), Andrej Černý

Základní pravidla poskytování první pomoci na vodě... aneb Jak pomoci tonoucímu a neohrozit přitom sebe.

 

Podchlazení

autor: MUDr. Lenka Šrahulková (Baláková), Markéta Brandová

Algoritmus poskytování první pomoci na horách. Třít omrzliny sněhem? Rozhýbat se pro zahřátí? Ověřte své znalosti.

 

Dopravní nehoda

autor: MUDr. Lenka Šrahulková (Baláková), Anna Janečková

Technická první pomoc je nedílnou součástí přednemocniční péče. A co vy, víte jak postupovat při dopravní nehodě?

 

Vážné poranění hlavy - invazivní přístupy

autor: MUDr. Peter Bakalík, MUDr.Petr Štourač, Ph.D., Miloš Hons, Zdeňek Chvátal, Martin Chovanec, Eva Uvízlová, Martin Vašíček

Každý z vás se může stát účastníkem vážné autonehody. Náš algoritmus vám nabízí postup při vážném poranění hlavy a jeho řešení invazivními postupy.

 

Léčba akutní pooperační bolesti - 2009

autor: Ivo Křikava, Martina Kosinová, Gabriela Kolářová

Léčba akutní pooperační bolesti je multidisciplinárním úkolem, za který jsou odpovědni jak anesteziolog, operatér, ošetřující lékaři, tak i sestry pooperačního oddělení. Z toho důvodu často dochází k přenášení kompetencí mezi zúčastněným zdravotnickým personálem a často nedostatečné péči o samotnou bolest pacienta. Časnou léčbou pooperační bolesti můžeme předejít její chronifikaci. Proto Vám předkládáme tento algoritmus týkající se léčby pooperační bolesti po nitrohrudní operaci.

 

Invazivní zajištění kriticky nemocného pacienta – centrální žilní katétr

autor: MUDr. Peter Bakalík, Zdeňek Chvátal, Martin Chovanec

 

 

Basic Life Support u uvízlého tělesa v dýchacích cestách

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Lenka Maková, Michal Malý

Algoritmus se zaměřuje na jedno z témat laické první pomoci (Basic Life Support, BLS) u pacienta přímo ohroženého na životě.  Jeho zvládnutí může být užitečné jak laikovi, tak člověku v situacích akutních stavů již zběhlému. Algoritmus vznikl v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci platnými od roku 2010.

 

Basic Life Support u dospělého

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Lenka Maková, Michal Malý

Zvládnutí zásad kardiopulmonální resuscitace by mělo patřit do osobnostní výbavy každého člověka. Algoritmus v souladu s aktuálními guidelines Evropské rady pro resuscitaci provádí možnými úskalími této pro laiky i experty  klíčové život zachraňující činnosti.

 

Basic Life Support u dítěte

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Lenka Maková, Michal Malý

Akutní stavy u dětí přinášejí k již přítomnému stresu z akutní situace navíc emocionální složku pomoci dítěti. Pojďte si v klidu domova vyzkoušet možný reálný scénář pomoci dítěti, který je popsán v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci.

 

Advanced Life Support u bradykardie

autor: MUDr. Petr Štourač, MUDr. Zuzana Ďurišová, Lenka Maková, Michal Malý

Předložený algoritmus přináší další postup uvedený v aktuálních doporučeních Evropské rady pro resuscitaci. Jde o možný reálný scénář z příjmové ambulance kteréhokoli zdravotnického zařízení.

 

Přežití sepse

autor: MUDr. Elena Krátka, MUDr. Lukáš Breyer, Jan Mayer, Marek Kovář, Marek Kubík

Sepse označuje systémovou zánětlivou odpověď organizmu na inzult infekční povahy. Může rychle prorůst do stadií těžké sepse a septického šoku se známkami multiorgánové dysfunkce až selhání vyžadující rozsáhlou podporu orgánových funkcí. Rostoucí počet septických pacientů jenom odráží skutečnost, že roste počet jedinců různým způsobem predisponovaných: pacientů imunosuprimovaných, podstupujících invazivní diagnostické a terapeutické procedury. Včasná diagnostika a neprodlená správná léčba je klíčová.

 

Krvácení do trávicího traktu jako hlavní příznak těžké urosepse

autor: Hana Harazim

Pacientka s hematemezí a melénou je přijata k provedení akutní gastrofibroskopie. Nenalezen chirurgický zdroj krvácení, nicméně přítomné známky sepse. Pátráno po origu, nalezena dilatace dutého systému pravé ledviny pro nefrolithiasu, následuje rozvoj septického šoku a respiračního selhání. Pacientka přijata na oddělení intenzivní medicíny k další terapii. Zavedena masivní vasopresorická a inotropní podpora, CRRT a hemodynamický monitoring. Postupná stabilizace oběhu, snižování dávky katecholaminů, opakované krvácení do nefrostomie při koagulopatii a trombocytopenii. Nefrostomie extrahována, zaveden JJstent, po krátké době pacientka extubována. Zahájena rehabilitace, nadále nutná intermitentní hemodialýza. Přeložena 14.den na JIP interní kliniky, 18.den na lůžkové oddělení v místě bydliště.